Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-28

RK-03-2010-28.doc  RK-03-2010-28pr1.doc  RK-03-2010-28pr1upr1.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-03-2010-28
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Přibyslav
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDo návrhu rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2010 je zařazena akce II/350 Přibyslav - Žižkova ul. Předmětem této akce jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci komunikace II. třídy v ulici Žižkova v Přibyslavi, úpravě stávajících a výstavbě nových chodníků, úpravě přiléhajících částí místních komunikací. Projektované stavební práce se vztahují k majetku kraje Vysočina (pozemní komunikace II. třídy), města Přibyslavi (chodníky, části místních komunikací) Projektová dokumentace byla zajištěna Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a je vypracována firmou Ing. Martin Liška, Havlíčkův Brod v listopadu 2009. Charakter stavebních prací vyžaduje společný postup Města Přibyslavi a Vysočiny při zadání podlimitní veřejné zakázky na tuto akci, jehož výsledkem bude zadání zakázky jednomu dodavateli. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ust. § 2 odst. 8 povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružených zadavatelů.
Návrh řešení ODSH navrhuje uzavřít před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku II/350 Přibyslav - Žižkova ul. s městem Přibyslav smlouvu o společném postupu zadavatelů podle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz. RK-03-2010-28, př. 1). S ohledem na převažující rozsah stavebních prací bude funkci vedoucího zadavatele plnit Vysočina.
Návrh usnesení dále předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít předmětnou smlouvu. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. §§ 24 a 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Vysočinou a městem Přibyslav smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-03-2010-28, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a SH
Termín 15. 2.2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz