Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-37

RK-03-2010-37.doc  RK-03-2010-37pr1.doc  RK-03-2010-37pr2.pdf  RK-03-2010-37pr3.xls
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-03-2010-37
NázevProjekt Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
Zpracoval K. Ubr, R. Křivánek
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší partnerství kraje v projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina (dále jen Projekt ), jehož nositelem je Vysočina Education.
Vysočina Education obdržela informaci, že Projekt byl vybrán k financování z prostředků OP VK (výzva MŠMT na individuální projekty ostatní, Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení). Kraj je finančním partnerem projektu (souhlas rady kraje usnesením 0949/21/2009/RK). Celkové náklady projektu činí 4 694 669,17 Kč, z toho finanční podíl kraje Vysočina 638 471,20 Kč. Financování je zajištěno z prostředků programu (85% ESF, 15% stát), částečně je zajištěno i předfinancování (záloha). Projekt tedy nevyžaduje spolufinancování ani předfinancování z rozpočtu kraje. Pouze v případě, že by došlo k velmi výraznému zpoždění plateb z MŠMT, mohla by Vysočina Education, požádat o dočasnou návratnou finanční pomoc. Projekt je tříletý. Klíčová aktivita kraje Výměna zkušeností školních týmů a jejich vedení v oblasti přípravy, implementace a evaluace ŠVP (koordinace, zpracování výstupů z jednotlivých setkání, zabezpečení sestavení příručky pro ředitele, zpracování podkladů pro Příjemce) bude zahájena v roce 2011. Projekt zajišťuje prostředky na financování vzdělávání ředitelů středních škol pro nejbližší období, což umožnilo uvolnit prostředky z kapitoly OŠMS k jinému použití.
MŠMT nyní připravuje rozhodnutí o financování projektu a nositel má do konce ledna předložit některé dokumenty, které se týkají rovněž kraje jako partnera - partnerskou smlouvu a potvrzení o zřízení zvláštního účtu partnera.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k projednání partnerskou smlouvu. OE na základě předběžného jednání zřídí zvláštní účet Projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Oddělení řízení lidských zdrojů:
Odbor regionálního rozvoje:
(Stanoviska budou předložena na jednání rady kraje)
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
schválit Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem dle materiálů RK-03-2010-37, př. 1 až RK-03-2010-37, př. 3.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 1. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz