Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-58

RK-03-2010-58.doc
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-03-2010-58
NázevProjekt - Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU - rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ 0001 -24
Zpracoval I. Fryšová, S. Lemperová, O. Horká
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU (dále jen projekt ), který získal podporu a bude financován v rámci Fondu technické asistence z Finančního mechanismu EHP / Norska.

Usnesením č. 1169/25/2009 Rada kraje Vysočina uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) předložit projekt Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska (Usnesení 1169/25/2009/RK Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje: schválit účast kraje Vysočina jako lead partnera v projektu Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska; prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-25-2009-38, př. 1; ukládá odboru regionálního rozvoje předložit projekt Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska v řádném termínu a informovat příslušné orgány o rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina). Usnesením č. 0383/05/2009 Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo účast kraje Vysočina jako lead partnera v projektu Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska a prohlásilo skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2009-72, př. 1 (Zastupitelstvo kraje schvaluje účast kraje Vysočina jako lead partnera v projektu Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU v rámci 3. výzvy Fondu technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2009-72, př. 1).
Návrh řešení Dne 18. 1. 2010 bylo ORR doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ0001-24 v rámci Blokového grantu CZ 0001 Fond technické asistence financovaného z Finančního mechanismu EHP / Norska s žádostí o podepsání Prohlášení příjemce dotace viz materiál RK-03-2010-58, př. 1 ve lhůtě 10 pracovních dnů a rovněž zaslání žádosti o zálohovou platbu (příloha č. 12 - Příručky pro příjemce grantu) viz materiál RK-03-2010-58, př. 2.
ORR doporučuje Radě kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-03-2010-58, př. 1., vzít na vědomí předložení žádosti dle materiálu RK-03-2010-58, př. 2 a doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 560 000 Kč na zvláštní účet Posilování partnerství s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Podle přílohy č. 1 by měl být podíl kraje přibližně 234 000 Kč (při kurzu 26 Kč = 1 euro). V případě nedostatečných zdrojů ve Fondu strategických rezerv bude využito cizích zdrojů (kontokorentní úvěr).
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2010-58, př. 1;
bere na vědomí
předložení žádosti dle materiálu RK-03-2010-58, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 560 000 Kč na zvláštní účet Posilování partnerství s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Odpovědnost ORR
Termín 20. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz