Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-02

RK-03-2010-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-03-2010-02
NázevKoupě pozemku v k. ú. a obci Dobroutov
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemku pod silnicí II. třídy.
Odbor majetkový obdržel návrh Lesního družstva Polná na vypořádání pozemku par. č. 1224/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Dobroutov. Tento pozemek je součástí silnice č. II/351.
Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 187 pro k. ú. a obec Dobroutov u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava, kde je jako vlastník uvedeno město Polná id. 260/540, obec Brzkov id. 30/540, obec Dobroutov id. 30/540, obec Nížkov id. 50/540, obec Poděšín id. 30/540, obec Rosička id. 20/540, obec Sirákov id. 30/540, obec Věžnice id. 30/540, obec Věžnička id. 30/540 a obec Záborná id. 30/540.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje vykoupit pozemek par. č. 1224/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Dobroutov. Kupní cena je stanovena dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2010 a činí 50 Kč/m2 z důvodu, že se jedná o silnici druhé třídy. Tímto převodem dojde ke sjednocení vlastnictví stavby s pozemkem.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 1224/5.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic kraje Vysočina, příspěvková organizace s nabytím pozemku souhlasí.
ODSH s nabytím pozemku souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 1224/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Dobroutov z vlastnictví města Polná id. 260/540, obce Brzkov id. 30/540, obce Dobroutov id. 30/540, obce Nížkov id. 50/540, obce Poděšín id. 30/540, obce Rosička id. 20/540, obce Sirákov id. 30/540, obce Věžnice id. 30/540, obce Věžnička id. 30/540 a obce Záborná id. 30/540 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 2 600 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz