Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-27

RK-03-2010-27.doc  RK-03-2010-27pr1.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-03-2010-27
NázevFOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010
Zpracoval O. Wiesnerová, S. Lemperová, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje o záměru vyhlášení grantového programu (dále jen GP ) Rozvoj podnikatelů 2010 ve dvou podprogramech, podprogram A - Příspěvek na pořízení nových technologií a výrobních prostředků, případně rozšíření výroby a výrobních prostor a podprogram B - Inovace v podnicích.

Podpora podnikům je standardní součástí hospodářské politiky kraje Vysočina. Podpora je cílena na překonávání objektivních nevýhod malých a středních podniků ve srovnání s velkými podniky (zejména horší přístup ke kapitálu). Podpora malých a středních podniků je významná obzvláště v době hospodářské recese, neboť jejich význam je dán jak jejich často rozhodující rolí v zaměstnanosti obyvatelstva, tak jejich flexibilitou (přizpůsobivostí). Jednou z forem podpory podnikům, která je realizována v současné době na úrovni kraje Vysočina, je poskytnutí příspěvku těmto firmám z účelového Fondu Vysočiny. Historicky a především v této době se tento GP jeví jako jediná účinná pomoc a podpora těmto firmám.
Cílem GP Rozvoj podnikatelů 2010 je posílení stability podniků poskytnutím příspěvku - v podprogramu A na pořízení nových technologií a výrobních prostředků, případně rozšíření výroby a výrobních prostor a v podprogramu B na spolupráci malých a středních podniků s vysokými školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi ve směrech např. vývoje produktů, testování a měření, návrhů prototypů, analýz vhodnosti použití materiálů. Cílem tohoto grantového programu je podpořit podniky, které si nemohou žádat o podporu ze zdrojů EU, a posílit tak stabilitu a konkurenceschopnost těchto podniků.
Z tohoto programu budou podpořeny projekty realizované na území kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) zpracoval výzvu pro předkládání žádostí do GP Rozvoj podnikatelů 2010 viz materiál RK-03-2010-27, př. 1. Alokace ve výši 10 000 000 Kč bude rozdělena podnikům v poměru 8 000 000 Kč v podprogramu A na nákup nových strojů a zařízení nebo na stavební práce a 2 000 000 Kč v podprogramu B na spolupráci malých a středních podniků s vysokými školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi. Tato podpora bude poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. Z důvodu transparentnosti jsou přiloženy podklady pro hodnocení specifických kritérií grantového programu viz materiál RK-03-2010-27, př. 2.
GP Rozvoj podnikatelů 2010 je v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina (dále jen PRK ), naplňuje ho v bodě cíl 1: Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky, dílčí cíl 1.2.: Všeobecná podpora malých a středních podniků (MSP) s důrazem na rozvoj exportních a inovačních aktivit opatření 1.2.1. Všeobecná podpora malých a středních podniků (MSP).
Celková alokace pro PRK - dílčí cíl 1.2. na rok 2010 je 10 000 000 Kč.
Zůstatek v rámci PRK - dílčího cíle 1.2. - 0,- Kč
StanoviskaStanovisko ORR:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodě 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj podnikatelů 2010, podprogram A - Příspěvek na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a podprogram B - Inovace v podnicích dle materiálu RK-03-2010-27, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz