Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-50

RK-03-2010-50.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-03-2010-50
NázevNávrh na poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na dokončení projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, která je zařazena ve Věstníku č. 6/2006 do sítě komplexních onkologických center, uspěla se svou žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Integrovaného operačního programu (IOP) na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava .
Celkově jí byla přidělena dotace ve výši 81 mil. Kč na nákup lineárního urychlovače, klinické dozimetrie, IN VIVO dozimetrie, portálové dozimetrie a magnetické rezonance.
Zastupitelstvo kraje Vysočina již v období příprav žádosti nemocnice o poskytnutí finančních prostředků usnesením č. 0184/03/2008/ZK schválilo závazek kraje Vysočina zajistit prostředky na předfinancování projektu dovybavení krajského komplexního onkologického centra (KOC) v Nemocnici Jihlava, p. o. předkládaného do Integrovaného operačního programu ve výši 100 mil. Kč pro krajské komplexní onkologické centrum s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektů na počátku a v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektů předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektů.
Předfinancování projektu bylo na základě rozhodnutí zastupitelstva řešeno poskytnutím půjčky Nemocnici Jihlava ve výši 81 451 tis. Kč z rozpočtu kraje s tím, že půjčené prostředky budou vráceny na účet kraje.
Návrh řešení V průběhu přípravy žádosti nemocnice zrealizovala výběrová řízení na projekční práce na stavební úpravy, které přímo souvisely s nákupem obou přístrojů a které nebyly součástí projektu. Následně po uzavření smluv s projektantem byly zahájeny práce na prvním stupni projektové dokumentace, projektu pro stavební povolení a na krocích ve vedoucích k vydání stavebního povolení a následně byl dokončen i projekt realizační. Konečná realizace všech stavebních úprav (po výběru konkrétních přístrojů) dosáhla po výběrovém řízení hodnoty 25 289 tis. Kč.

Protože onkologické centrum má celokrajskou působnost a bude určeno pro všechny pacienty kraje, odbor zdravotnictví doporučuje posílit finanční prostředky Nemocnice Jihlava tak, aby zátěž plynoucí ze statutu centra nebyla pouze na nemocnici. Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí investiční dotace ve výši poloviny celkových stavebních nákladů souvisejících s instalací lineárního urychlovače a magnetické rezonance ve výši 12 500 tis. Kč včetně schválení souvisejícího rozpočtového opatření.
StanoviskaEkonomický odbor se ztotožňuje s předloženým návrhem řešení, neboť vedle prioritního hlediska celokrajského významu předmětné záležitosti je třeba přihlédnout i k aktuální finanční situaci nemocnice. Podle posledně známých výsledků k 30. 11. 2009 nemocnice disponovala s minimem (4 179 tis. Kč) peněžních prostředků na bankovních účtech a tato částka reprezentuje jak provozní prostředky, tak prostředky peněžních fondů (tj. investiční fond, rezervní fond a fond odměn). Při posuzování předloženého návrhu je třeba konstatovat, že účetní zůstatky peněžních fondů v celkové výši 50 615 tis. Kč nejsou finančně kryty. Tato skutečnost se týká především právě investičního fondu, který k výše uvedenému účetnímu dni vykazuje debetní zůstatek 46 277 tis. Kč. Z toho vyplývá, že prostředky na investice byly spotřebovány jiným způsobem. Za dané situace a dále po přihlédnutí k očekávanému ztrátovému hospodaření nemocnice za uplynulý rok (k 30. 11.2009 ztráta 52 109 tis. Kč) se jeví jako nezbytné řešit další rozvoj centra komplexní onkologické péče finančním opatřením ze strany zřizovatele, tedy poskytnutím investiční dotace.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout investiční dotaci ve výši 12 500 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 na úhradu stavebních nákladů souvisejících s instalací lineárního urychlovače a magnetické rezonance;
* schválit:
- v rámci výdajové časti rozpočtu kraje a kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 12 500 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 12 500 tis. Kč;
- navýšení závazného ukazatele Dotace na investice pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 12 500 tis. Kč na úhradu stavebních nákladů souvisejících s instalací lineárního urychlovače a magnetické rezonance.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz