Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-07

RK-03-2010-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-03-2010-07
NázevUzavření nájemních smluv a smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 , změna usnesení
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu doby uzavření nájemní smlouvy uzavírané pro stavbu III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 .
Předmětem stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 je úprava nevyhovujících směrových poměrů komunikace, rekonstrukce na kategorii S 6,5/50 včetně odvodnění komunikace a výstavba tří nových mostních objektů. Délka úpravy je 512 m, z toho 185 m představuje novou konstrukci vozovky, zbytek trasy je rekonstrukce stávající vozovky frézováním a položením nové obrusné vrstvy asfaltového betonu.
Usnesením 0008/02/2010/RK ze dne 12. 1. 2010 rada kraje rozhodla uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou a to na dobu jednoho roku od 1. 3. 2010 a smlouvy zakládající právo investora provést stavbu III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 v katastrálních územích Přibyslav, Utín a Dobrá dle materiálu RK-02-2010-03, př. 1.
ČR, Správa železniční a dopravní cesty, pracoviště Jihlava sdělila, že nemůže podle vnitřních předpisů uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou delší než 6 měsíců. V této souvislosti je nutné změnit dobu uzavření nájemní smlouvy u této organizace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje v rámci řešení majetkoprávní přípravy stavby silnice III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 změnit usnesení 0008/02/10/RK tak, že se pro vlastníka uvedeného v materiálu RK-02-2010-03, př. 1 v řádku s pořadovým číslem 8 - ČR, Správa železniční a dopravní cesty u pozemku par. č. 87/2 v katastrální území Dobrá doba určitá nahradí dobou neurčitou.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0008/02/10/RK tak, že usnesení se doplňuje o text s výjimkou vlastníka uvedeného v materiálu RK-02-2010-03, př. 1 pod pořadovým č. 8 - ČR, Správa železniční a dopravní cesty u pozemku par. č. 87/2 v katastrální území Dobrá, kdy nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 1. 4. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz