Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-26

RK-03-2010-26.doc  RK-03-2010-26pr1.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-03-2010-26
NázevNávrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny
Zpracoval D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na úpravu šablony smlouvy o poskytnutí podpory v rámci Fondu Vysočiny (dále jen smlouva ).

Z důvodu sladění terminologie je v článku II. bod 1) smlouvy navrženo doplnit datum zřízení Fondu Vysočiny o číslo usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina.

Na základě připomínek Odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina je dále navrženo upravit článek V. bod e) smlouvy. Původní formulaci týkající se povinnosti příjemce podpory ve znění - úhrada celkových nákladů musí být provedena nejpozději do doby ukončení realizace projektu , je navrženo změnit na v době realizace projektu .
Změna přispěje k přesnějšímu časovému vymezení doby, po kterou může příjemce provádět úhradu celkových nákladů projektu.

Dále je v článku V. bod l) smlouvy navrženo u umožnění provádění finanční kontroly změnit původní konec odstavce ....,a to do doby, kdy bude zcela zřejmé, že Příjemce splnil všechny své závazky a povinnosti dle této smlouvy za .......po dobu stanovenou platnými právními předpisy .
Podle ustanovení § 22 odst. 11 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je možné uložit odvod za porušení rozpočtové kázně až do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.

V celém dokumentu byl dále upraven režim nařízení a hrazení penále za porušení rozpočtové kázně v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Ze stejného důvodu upraveno i znění čl. VII. odst. 3 smlouvy.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje schválit navržené změny v šabloně smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny dle materiálu RK-03-2010-26, př. 1.

Schválený vzor smlouvy bude používán u všech aktuálně vyhlášených grantových programů.
StanoviskaOdbor kontroly nemá připomínky k předloženému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vzor smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny dle materiálu RK-03-2010-26, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz