Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-33

RK-03-2010-33.doc  RK-03-2010-33pr1.zip  RK-03-2010-33pr2.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-03-2010-33
NázevPodpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu -návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Panovec, V. Krčál
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina schválila svým usnesením č. 0480/12/2008/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže (dále jen Pravidla). Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo svým usnesením č. 0515/07/2009/ZK rozpočet na rok 2010. V Rozpočtu kraje 2010 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sportu - je uvažována částka 3 680 000 Kč na podporu Krajských center talentované mládeže (dále jen KCTM).
O dotaci zažádali a předložili k posouzení své projekty zástupci těchto sportů : fotbal, hokej (2x), šachy, volejbal, plavání, basketbal, orientační běh, házená, stolní tenis, atletika a judo (viz materiál RK-03-2010-33, př. 1 - pouze v elektronické podobě). Celkem ve svých žádostech žádají tato sportovní centra o dotace v celkové výši 5 615 000 Kč.
Návrh řešení Na základě schváleného rozpočtu navrhuje OŠMS podpořit již dříve fungujících KCTM stejnou částkou jako v roce 2009, poníženou o 15 %. Touto podporou umožní další fungování těchto center.
OŠMS navrhuje přidělit dotace takto :
Fotbal - 1 105 000 Kč, lední hokej - 1 105 000 Kč, šachy - 68 000 Kč, volejbal 170 000 Kč, plavání - 255 000 Kč, basketbal - 248 000 Kč, orientační běh - 160 000 Kč, házená - 151 000 Kč, stolní tenis - 39 000 Kč, atletika - 132 000 Kč.
OŠMS dále navrhuje z důvodu sníženého objemu finančních prostředků na podporu KCTM nepodpořit žádost o vznik nového KCTM v judu.
V ledním hokeji obdržel OŠMS žádosti dvou hokejových klubů. Vzhledem k tomu, že HC REBEL a.s. Havlíčkův Brod, nemá podporu ostatních klubů v kraji a Krajského svazu ledního hokeje, navrhuje OŠMS tuto žádost nepodpořit a dotaci přidělit HC Dukla Jihlava, kde již KCTM fungovalo v roce 2009.

Dotace budou poskytnuty dle vzorové smlouvy (viz materiál RK-03-2010-33, př. 2).
StanoviskaStanovisko Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina:
Stanovisko komise bude sděleno ústně přímo na zasedání rady.

Stanovisko ekonomického odboru:
Ekonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, běžné výdaje, položka Podpora koordinace výchovy sportovní mládeže (KCTM) (ÚZ 00312) je na podporu center talentované mládeže uvažováno s částkou 3 680 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím:
- Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 12, Jihlava, IČ 22729275 ve výši 170 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
- Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, Rošického 6, Jihlava, IČ 70927511 ve výši 39 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve stolním tenise dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
- Sportovnímu klubu OK Jihlava, o.s., Rošického 6, Jihlava, IČ 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v orientačním běhu dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
- Šachové škola Vysočiny, o. s., Husova 761, Náměšť nad Oslavou, IČ 26559480 ve výši 68 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v šachu dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
- Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí , IČ 75070961 ve výši 151 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
- Krajskému atletickému svazu Vysočina, E. Rošického 6, Jihlava, 586 01, IČ 70923060 ve výši 132 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v atletice dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
* neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím:
- Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, Rošického 6, Jihlava, IČ 70927511 na projekt Krajského sportovního centra mládeže v judu;
- HC REBEL a. s., U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod, IČ 64259757 na projekt v ledním hokeji;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím:
* FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČ 26217350 ve výši 1 105 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale dle materiálu
RK-03-2010-33, př. 2;
* Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216 ve výši 255 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání dle materiálu
RK-03-2010-33, př. 2;
* Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČ 70802769 ve výši 1 105 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v hokeji dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
* Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Rošického 6, Jihlava, IČ 62797972 ve výši 248 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2.
Odpovědnost OŠMS,EO
Termín 2010- 4- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz