Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-45

RK-03-2010-45.doc  RK-03-2010-45pr1.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-03-2010-45
NázevProjekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření
Zpracoval M. Rojková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV lednu 2009 schválila rada kraje usnesením číslo 0004/01/2009/RK účast Vysočiny v projektu DE-LAN (Digital Ecosystems - Learning Applications Network), tento projekt byl schválen v rámci druhé výzvy programu Interreg IVC. Rozpočet projektu pro Vysočinu je 194 tis. EUR na dva roky, přičemž 85% rozpočtu je financováno z evropských fondů a 15% činí vlastní podíl kraje Vysočina. Projekt byl zahájen 01. 01. 2010 a aktivity projektu budou realizovány po následujících 24 měsíců. Cílem projektu je využití nástrojů a modelu Living Labs a DBE (Digital Business Ecosystems) ve veřejné správě.
Jelikož je třeba již zahájit aktivity projektu, předkládáme tuto žádost o převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu DE-LAN. Ve chvíli, kdy budou připraveny všechny smluvní podklady, bude osloveno zastupitelstvo kraje s žádostí o schválení těchto dokumentů.

Na základě konzultací s ekonomickým odborem KrÚ prozatím žádáme o převod poloviční částky na zvláštní účet projektu, aby mohly být propláceny první aktivity. Finanční prostředky z EU (85% výdajů vynaložených v dané etapě) budou propláceny zpětně v půlročních etapách. V níže uvedené tabulce byl pro přepočet použit kurz 26,4 Kč / EUR (kurz stanovený Evropskou komisí pro měsíc leden 2010):


2010
2011

EUR

EUR

Celkem
97 000
2 560 800
97 000
2 560 800
Návrh řešení Na základě výše uvedených informací navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit realizaci projektu dle přílohy č. 1 a převést finanční prostředky z Fondu strategických rezerv dle postupu uvedeného v návrhu usnesení (částka odpovídá polovině rozpočtu projektu pro Vysočinu v CZK) na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou čerpány průběžně na základě požadavků projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Ve Fondu strategických rezerv nejsou dostatečné zdroje na financování projektu, kraj proto bude muset využít cizích zdrojů (kontokorentní úvěr).
Podle přílohy č. 1 by měl být podíl kraje na celý projekt při uvedeném kurzu 768 240 Kč.
V případě schválení převodu bude založen zvláštní účet, prostřednictvím kterého bude probíhat financování projektu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit realizaci projektu DE-LAN dle materiálu RK-03-2010-45, př. 1;
* schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 560 800 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu DE-LAN s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
* uložit odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz