Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-11

RK-03-2010-11.doc  RK-03-2010-11pr1.doc  RK-03-2010-11pr1upr1.doc  RK-03-2010-11pr2.doc  RK-03-2010-11pr2upr1.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-03-2010-11
NázevPředání majetku k hospodaření Domovu důchodců Žďírec, příspěvkové organizaci
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předání zrekonstruovaného objektu č.p. 2119 umístněného v areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě do užívání Domova důchodců Žďírec, příspěvková organizace.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem objektu č.p. 2119 v pořizovací ceně 6 428 539 Kč, pozemku st. par. č. 622 o výměře 838 m2 v pořizovací ceně 124 500 Kč a pozemku par. č. 704/2 o výměře 14192 m2 v pořizovací ceně 42 063 Kč, vše v obci a k. ú. Havlíčkův Brod. Uvedené nemovitosti užívá Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace na základě smluv, které rada kraje schválila svým usnesením 586/19/2003/RK ze dne 3. 6. 2003, t.j. Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (jako nájemcem) a Příkazní smlouvy mezi krajem Vysočina (jako příkazcem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací (jako příkazníkem).
Kraj Vysočina dle schváleného investičního plánu provedl v roce 2008 - 2009 stavbu Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely - pro potřeby domova důchodců. Rekonstrukce objektu obsahovala komplexní úpravy vnitřních prostor, tj. vybourání vnitřních příček včetně výměny instalací, přístavbu schodiště, vstupní rampu, schodiště a rekonstrukci zpevněných přístupových ploch. Celkové náklady vynaložené na rekonstrukci objektu č.p. 2119 včetně přípojek představují částku 89 391 130,79 Kč, náklady spojené s úpravou zpevněných ploch (komunikace, chodníky) představují částku 5 744 126,29 Kč. Pro účely zápisu rekonstruovaného objektu (změna půdorysu stavby o přístavbu schodiště a rampy) v katastru nemovitostí byl vyhotoven geometrický plán.
Návrh řešení Po dokončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu na stavbu Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely , je nezbytné provést změny v předmětu nájmu užívaného Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací a v majetku předaného k zajištění činnosti Domova důchodců Žďírec, příspěvková organizace. Domov důchodců Ždírec bude rekonstruovanou budovu dočasně využívat ke své činnosti z důvodů potřebného vyklizení jeho budovy pro plánovanou rekonstrukci, kterou není možné provádět za provozu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2010-11, př. 1. Provedené změny v předmětu nájmu nemají vliv na roční výši nájemného, které bylo sjednáno mezi nájemcem-nemocnicí a krajem Vysočina. Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena radě kraje.
Dále návrh usnesení předpokládá doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Žďírec, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-11, př. 2, kterým je předáván k hospodaření zrekonstruovaný objekt č.p. 2119 včetně součástí a příslušenství a zastavěného pozemku dle geometrického zaměření.
StanoviskaOdbor sociálních věcí a odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem řešení dle materiálu RK-03-2010-11.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2010-11, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Žďírec, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-11, př. 2.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor majetkový
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz