Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-32

RK-03-2010-32.doc  RK-03-2010-32pr1.pdf  RK-03-2010-32pr2.xls  RK-03-2010-32pr3.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-03-2010-32
NázevPoskytnutí dotací na akce zařazené v roce 2009 do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 3. část
Zpracoval J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zemědělství (dále jen MZe ) poskytuje finanční podporu na výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací podle svých Pravidel pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (dále jen pravidla ), který nahradil od 1. 4. 2009 program 229 310. Pravidla MZe jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Kraji Vysočina byl dne 27. 4. 2009 doručen z MZe seznam 28 akcí, které se ucházejí o finanční podporu podle pravidel, s celkovými investičními náklady 317 700 000 Kč. Podle metodiky MZe odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po projednání s radou kraje dne 18. 5. 2009 rozdělil akce rovnoměrně podle finančních objemů do kategorií 1 - 3, tzn. vždy cca třetinu akcí do každé kategorie, přičemž kategorie 1 je nejvyšší prioritou. Podle požadavků MZe bylo ale nezbytné s ohledem na omezené výdajové rámce státního rozpočtu dodržet v kategorii 1 maximální celkovou výši nákladů 70 000 000 Kč. Tento seznam s rozdělením do kategorií byl následně odeslán zpět na MZe.
V čl. III odst. 6 pravidel je uvedeno: Závaznost nejvyšších priorit krajských úřadů je podmíněna spolufinancováním z prostředků kraje v minimální výši 10 % nákladů staveb s tím, že přednostně budou řešeny akce s nejvyšším krajským spolufinancováním. Příslib o spolufinancování z rozpočtu kraje musí být při projednání doložen kladným stanoviskem schváleným v zastupitelstvu příslušného kraje. Z uvedeného důvodu zastupitelstvo kraje dne 16. 6. 2009 usnesením č. 0305/04/2009/ZK schválilo příslib poskytnutí dotací na akce podpořené MZe v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II a zařazených do kategorie 1, případně do kategorie 2 ve výši min. 15 % nákladů staveb.
Dne 20. 8. 2009 proběhlo pracovní jednání zástupců krajského úřadu s žadateli o dotaci kraje. Z jednání vyplynulo, že někteří žadatelé nemají ukončené výběrové řízení na dodavatele prací, proto zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování dotací postupně. Zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout dotace dne 15. 9. 2009 usnesením č. 0397/05/2009/ZK pro 14 žadatelů (obce a svazky obcí) a následně dne 10. 11. 2009 usnesením č. 0498/06/2009/ZK pro další 3 žadatele.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství doporučuje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství na 2 akce zařazené v roce 2009 do programu 129 180 MZe Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II ve výši 15 % nákladů staveb podle přílohy č. 2 tohoto materiálu. Těmto 2 akcím MZe již poskytlo podporu ve výši 45 % nákladů staveb. Finanční krytí je z příjmu poplatků za odběr podzemní vody, jejichž využití je podle § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, účelově vázáno jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování zvláštního účtu vod. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 je v kapitole Zemědělství, § 2310 Pitná voda 8 800 000 Kč, přičemž 2 850 000 Kč je vázáno smluvními závazky z roku 2009. K dispozici tedy je 5 950 000 Kč.
Čerpání dotací bude probíhat podle vzoru smlouvy, jejíž návrh je přílohou č. 3 tohoto materiálu.
StanoviskaMateriál byl projednán s příslušným složkovým radním Ing. Josefem Matějkem.

Ekonomický odbor:
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina rok 2010, kapitola Zemědělství, § 2310 Pitná voda je na podporu akcí zařazených do programu 129 180 MZe Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II , částka 8 800 000 Kč, přičemž 2 850 000 Kč je vázáno smluvními závazky z roku 2009. K dispozici tedy je 5 950 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obci a svazku obcí na akce zařazené do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II , dle materiálu RK-03-2010-32, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz