Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-47

RK-03-2010-47.doc  RK-03-2010-47pr1.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-03-2010-47
NázevVzdělávání praktických lékařů v roce 2010
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuLidské zdroje jsou rozhodujícím faktorem zdravotnických služeb a úspěšná realizace jakékoliv zdravotní strategie závisí právě na nich. Studium na lékařských fakultách trvá šest let, ale vzdělání lékařů nekončí promocí. V posledních letech počet absolventů lékařských fakult není uspokojivý.
Zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávaní odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, platným od 17. 4. 2004, se změnily podmínky získání specializované způsobilosti lékaře. Odborná způsobilost k výkonu lékařského povolání se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním oboru všeobecné lékařství.
Specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejímž základě je lékaři vydán diplom o specializačním oboru.
Zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávaní odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. 7. 2008, kdy byl novelizován, zaveden nový institut vzdělávání a jeho financování - rezidenční místa. Dle zmiňované novely Ministerstvo zdravotnictví každoročně nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku stanoví a zveřejní maximální počet rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání, ve kterých bude zahájeno specializační vzdělávání v následujícím roce a výši dotace na rezidenční místo.

Bohužel tento způsob není zcela vyhovující, protože systém tzv. rezidenčních míst zcela nepokrývá potřeby vzdělávání v jednotlivých odbornostech, zejména v oborech všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost.
Návrh řešení Materiál je předkládán radě kraje v obdobné verzi, v jaké byl radou kraje schválen systém podpory vzdělávání lékařů pro rok 2009. Schváleno usnesením č. 1749/38/2008/RK ze dne 23. 12. 2008.
Navrhuje se radě kraje schválit systém podpory vzdělávání lékařů na rok 2010 v oborech všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost.
Podpora vzdělávání praktických lékařů je jednou z priorit stanovenou Zdravotním plánem kraje Vysočina.
Radě kraje je navrhováno doporučit zastupitelstvu kraje schválit systémové řešení specializovaného vzdělávání lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost pro rok 2010, a to způsobem poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro lékaře. Její využití by bylo možné pro úhradu nákladů nutných v souvislosti s absolvováním povinných vzdělávacích aktivit v rámci systému vzdělávání stanoveného Ministerstvem zdravotnictví o uvedených oborech. Další možné využití návratné bezúročné půjčky je možnost úhrady nákladů vzniklých v rámci povinného vzdělávání v akreditovaných pracovištích praktických lékařů. Vzor smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky uveden v materiálu RK-03-2010-47, př. 1.
Radě kraje je dále navrhováno systémové řešení ve vzdělávání v uvedených oborech pro rok 2010, a to poskytováním finančních prostředků k úhradě mzdových nákladů včetně povinných odvodů akreditovaným nemocnicím zřizovaných krajem Vysočina, na kterých je lékař povinen splnit praxi v rámci přípravy na atestaci v daných oborech.
StanoviskaEkonomický odbor k materiálu nemá připomínky. Poskytování půjček lékařům a dotací nemocnicím na pokrytí osobních nákladů v souvislosti s praxí lékařů vykonávanou v rámci specializovaného vzdělávání bude řešeno samostatně na základě příslušných rozpočtových opatření v průběhu roku v rámci kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.
Pro úplnost dále informujeme, že kromě shora uvedeného Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo - v rámci státního dotačního programu s názvem Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - o poskytnutí dotací pro 28 rezidenčních míst na období let 2009 - 2014 (z toho dotace pro rok 2010 činí 645 tis. Kč). Příjemcem těchto dotací jsou nemocnice zřizované krajem Vysočina, které disponují potřebnou akreditací pro poskytování příslušného specializačního vzdělávání zdravotnickým pracovníkům a mohou tedy toto vzdělávání zajišťovat.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit systémové řešení specializovaného vzdělávání lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost pro rok 2010:
- poskytování návratných bezúročných půjček lékařům, kteří se připravují ke složení atestace v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, a to ve výši nákladů k absolvování povinných vzdělávacích aktivit (dle vzdělávacího programu MZ ČR o oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost) k ukončení specializačního vzdělávání v oboru, s dobou splatnosti půjčky 5 let po ukončení specializačního vzdělávání. Podmínky návratné bezúročné půjčky budou řešeny v individuálních smlouvách s žadateli a budou v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, předloženy zastupitelstvu kraje k rozhodnutí
schvaluje
systémové řešení specializovaného vzdělávání lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost pro rok 2010:
- poskytování finančních prostředků k úhradě mzdových nákladů včetně povinných odvodů akreditovaným nemocnicím zřizovaných krajem Vysočina, na kterých je lékař povinen splnit praxi v oboru dle vzdělávacího programu MZ ČR o oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Poskytnutí finančních prostředků v jednotlivých případech bude předloženo radě kraje k rozhodnutí.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz