Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-40upr1

RK-03-2010-40upr1.doc
Číslo materiálu40upr1
Číslo jednacíRK-03-2010-40upr1
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu
Zpracoval K. Ubr, J. Doležal
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší podporu zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice (dále jen Škola ) v projektu Rozvoj Klastru přesného strojírenství Vysočina (dále jen Projekt ), jehož je nositelem Klastr přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení (dále jen Klastr ).
Škola na základě smlouvy dlouhodobě spolupracuje s Klastrem a zapojila se rovněž do společného Projektu, zaměřeného na výzkum a vývoj a financovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Projekt se skládá z několika dílčích subprojektů, jejichž gestory jsou členové Klastru. Gestorem jednoho ze subprojektů (Vybavení laboratoře a pořízení strojů k výrobě prototypů) je i Škola (subprojekt je zaměřený na pořízení CNC stroje v rozpočtované hodnotě 990 000 Kč). Pořízený stroj bude majetkem Klastru, který jej na základě nájemní smlouvy umístí v prostorách Školy (smlouva je v materiálu RK-03-2010-40, př. 2 upr1). Klastr umožní Škole, aby se její učitelé a žáci zapojili do aktivit Projektu. Po ukončení doby udržitelnost Projektu (5 let) přejde CNC stroj do správy Školy (a vlastnictví kraje). Klastr vyhlásil na dodávku stroje výběrové řízení, které v současné době končí (je znám dodavatel).
Podmínkou vstupu Školy do Projektu byl závazek, že pro realizaci subprojektu zajistí spolufinancování (ve výši 50% nákladů na pořízení) a předfinancování (100%). Po projednání možností krajského rozpočtu je Škola připravena uhradit potřebnou částku z vlastních zdrojů. Zapojení Školy do projektu a případnou finanční podporu z prostředků kraje neprojednal ředitel školy se zřizovatelem před vstupem do Projektu.
OŠMS společně s vedením Školy a Klastru posoudilo situaci:
1. Modernizaci vybavení technicky zaměřených škol a oborů kraj dlouhodobě podporuje (např. projekty CNC výuková pracoviště a Učebny mechatroniky, podpora škol v okrese Havlíčkův Brod - Ledeč nad Sázavou a Chotěboř).
2. Škola nemůže poskytnout prostředky přímo Klastru, poskytnout je může pouze kraj. Vzhledem k návratnosti části prostředků z programu může být část prostředků (50%) poskytnuta jako půjčka. Klastr předpokládá, že 50% vynaložených prostředků bude z programu vráceno do konce roku 2010.
3. Škola je připravena poskytnout kraji prostředky na zajištění půjčky v plném rozsahu z vlastních zdrojů (odvod z investičního fondu).
Návrh řešení OŠMS navrhuje orgánům kraje poskytnout Klastru bezúročnou půjčku ve výši 495 000 Kč s dobou splatnosti do 30. 6. 2011. Návrh smlouvy je uveden v materiálu RK-03-2010-40, př. 1 upr1.
OŠMS současně navrhuje provést rozpočtové opatření spočívající v odvodu z investičního fondu do rozpočtu kraje Škole ve výši 495 000 Kč, zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o 495 000 Kč, zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu o 495 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu Škole.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČ 00055069, ve výši 495 000 Kč dle materiálu RK-03-2010-40upr1, pokud zastupitelstvo kraje rozhodne Klastru přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení poskytnout půjčku;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 495 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 495 000 Kč; pokud zastupitelstvo kraje rozhodne Klastru přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení poskytnout půjčku;
* zvýšení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu o částku 495 000 Kč u Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice; pokud zastupitelstvo kraje rozhodne Klastru přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení poskytnout půjčku;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout půjčku z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 495 000 Kč Klastru přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení, IČ 22665986 za účelem podpory zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu Rozvoj Klastru přesného strojírenství Vysočina dle materiálu RK-03-2010-40, př. 1upr1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 15. 3. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz