Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-23

RK-03-2010-23.doc  RK-03-2010-23pr1.xls  RK-03-2010-23pr2.xls
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-03-2010-23
NázevNávrh na zapojení disponibilního zůstatku účtu kraje Vysočina za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuPo skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2009 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2010. V současné době probíhají práce na účetní závěrce roku 2009 a práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Hospodaření kraje Vysočina v roce 2009 bylo poznamenáno důsledky ekonomické krize, které se projevily především ve sníženém plnění daňových příjmů rozpočtu kraje v roce 2009. Tento negativní vývoj v daňových příjmech kraje se odrazil zejména v závěrečných peněžních operacích kraje, kdy bylo nutno dodržet usnesení orgánů kraje a nevytvářet závazky kraje po lhůtě splatnosti. Ekonomický odbor řešil výše popsanou situaci operativním řízením peněžních operací kraje tak, že každodenně byla sledována okamžitá likvidita finančních toků a cíleně byly prováděny platby výdajů rozpočtu kraje i evropských projektů. Výsledkem je kladný byť nevýznamný disponibilní zůstatek na základním běžném účtu kraje ve výši cca 33 000 tis. Kč, bankovní zůstatek tohoto účtu činí 35 124 785, 10 Kč, neboť navíc obsahuje vrácené dotace obcí a nespotřebované dotace krajem (cca 2 000 tis. Kč), které budou při finančním vypořádání převedeny do státního rozpočtu. Zůstatky ostatních účtů, které kraj musí zřizovat dle zákona či jiných pravidel, přechází k použití do dalšího období a nejsou pro hodnocení hospodaření kraje relevantní.
Pro platby evropských projektů musel být v závěru roku používán kontokorentní úvěr, jehož celkové čerpání dosáhlo výše téměř 510 000 tis. Kč.
Zůstatky bankovních účtů kraje k 31. 12. 2009 ve srovnání s rokem 2008 jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto materiálu.
V závěru roku 2009 nebyly uhrazeny některé závazky, které je třeba vyrovnat. Jedná se o závazky z platebního styku - neuhrazené faktury (splatnost faktur 2/2010) a smluvní závazky - pořízení nábytku pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (plnění se předpokládá 3/2010) dle materiálu RK-03-2010-23, př. 1.
Návrh řešení Za účelem zajištění finančních zdrojů na vyrovnání závazků z roku 2009 podává ekonomický odbor návrh na zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu za rok 2009 do rozpočtu roku 2010 dle materiálu RK-03-2010-23, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu za rok 2009 v celkové výši 25 199 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu
RK-03-2010-23, př. 1.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz