Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-48

RK-03-2010-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-03-2010-48
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
Zpracoval S. Měrtlová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuZákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávaní odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, platným od 17. 4. 2004, se změnily podmínky získání specializované způsobilosti lékaře. Odborná způsobilost k výkonu lékařského povolání se získává absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním oboru všeobecné lékařství.
Specializovaná způsobilost lékaře se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejímž základě je lékaři vydán diplom o specializačním oboru. Obory specializačního vzdělávání jsou vydány v příloze zákona č. 95/2004 Sb.
V návaznosti na usnesení rady kraje ze dne 19. 1. 2010 a na Zdravotní plán kraje Vysočina požádala MUDr. Lenka Zachová o schválení návratné bezúročné půjčky k dokončení specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství - materiál RK-03-2010-48, př. 1.
MUDr. Lenka Zachová dále požádala o schválení finančních prostředků k úhradě jejích mzdových nákladů včetně povinných odvodů v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci. Zde bude přijata do pracovního poměru v návaznosti na povinné praxe vzdělávacího programu MZ ČR v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé. Žádost lékařky viz materiál RK-03-2010-48, př. 2.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, požádala dne 15. 12. 2009 o přidělení finančních prostředků, které pokryjí mzdové náklady včetně povinných odvodů, pro MUDr. Lenku Zachovou, která absolvuje povinnou stáž na klinických odděleních v rámci přípravy k atestaci z oboru všeobecné praktické lékařství. Žádost Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, viz materiál RK-03-2010-48, př. 3.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje doporučit zastupitelstvu vyhovět žádosti MUDr. Lenky Zachové o návratnou bezúročnou půjčku kraje Vysočina ve výši 32 tis. Kč k úhradě nákladů specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství a rozhodnout uzavřít smlouvu o půjčce.
Dále se navrhuje radě kraje schválit finanční prostředky k úhradě mzdových nákladů včetně povinných odvodů pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, které budou určeny k úhradě mzdových nákladů MUDr. Lenky Zachové po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o půjčce dle materiálu RK-03-2010-48, př. 4;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 v celkové výši 115 000 Kč za účelem úhrady osobních nákladů MUDr. Lenky Zachové po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00501) o částku 115 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 115 000 Kč dle materiálu RK-03-2010-48, př. 3;
* zvýšení závazného ukazatele Dotace na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 115 tis. Kč za účelem úhrady osobních nákladů MUDr. Lenky Zachové po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice;
schvaluje
za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o uzavření smlouvy o půjčce dle materiálu
RK-03-2010-48, př. 4 rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a položky 5660 - Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu o částku 32 000 Kč v souvislosti s poskytnutím půjčky p. MUDr. Lence Zachové dle materiálu RK-03-2010-48, př. 4 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 32 000 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava
Termín 3. 3. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz