Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-12

RK-03-2010-12.doc  RK-03-2010-12pr1.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-03-2010-12
NázevProdej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k.ú. a obci Pelhřimov - uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o další změnu splátkového kalendáře na zaplacená kupní ceny z uzavřené kupní smlouvy.
Usnesením 0317/05/2007/ZK rozhodlo Zastupitelstvo kraje převést úplatně budovu č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemek par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemek par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., sídlo Pelhřimov, U nádraží 1967, IČ: 00 00 99 71 za kupní cenu 20 000 000 Kč s tím, že mimo kupní cenu bude kupujícím dále uhrazena částka 14 400 Kč za znalecký posudek. Na základě žádosti kupujícího byly schválené podmínky tohoto majetkoprávního úkonu změněny usnesením 0094/02/2008/ZK - usnesení bylo doplněno o dohodu o splátkách kupní ceny 20 000 000 Kč (resp.19 980 000 Kč) tak, že cena bude hrazena formou 3 splátek ve výši 5 000 000 Kč a jedné splátky ve výši 4 980 000 Kč, vždy k 30. 6. a 31. 12. příslušného roku, nejpozději do 31. 12. 2009. Současně zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít zástavní smlouvu mezi krajem Vysočina jako zástavním věřitelem a společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s, sídlo Pelhřimov, U nádraží 1967, IČ: 00 00 99 71 jako zástavcem k zajištění kupní ceny ve výši 20 000 000 Kč, resp.19 980 000 Kč.
Kupní smlouva byla podepsána dne 30. 5. 2008. První splátka ve výši 5 000 000 Kč byla zaplacena v termínu stanoveném smlouvou, tj. k 31. 6. 2008 včetně náhrady nákladů za vyhotovení znaleckého posudku. Druhá splátka měla být zaplacena k 31. 12. 2008. V tomto termínu uhrazena nebyla a proto OM dopisem ze dne 12. 1. 2009 vyzval dlužníka k úhradě druhé splátky. Kupující se obrátil na kraj se žádostí o řešení a s návrhy na odstoupení od kupní smlouvy nebo jiné řešení s ohledem na změněné ekonomické podmínky a záměry společnosti. Na jednání dne 19. 1. 2009 za účasti generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti a náměstka hejtmana Libora Joukla byla projednána možnost rozložení druhé, třetí a čtvrté splátky. Usnesením 0047/01/2009/ZK bylo rozhodnuto o změně splátkového kalendáře a dodatkem č. 1 kupní smlouvy byly stanoveny splátky neuhrazené části kupní ceny takto:
Číslo splátky
Výše splátky
Termín úhrady
2
1 000 000 Kč
31. 1. 2009
3
1 000 000 Kč
28. 2. 2009
4
1 000 000 Kč
31. 3. 2009
5
1 000 000 /č
30. 4. 2009
6
1 000 000 Kč
31. 5. 2009
7
1 000 000 Kč
30. 6. 2009
8
1 000 000 Kč
31. 7. 2009
9
1 000 000 Kč
31. 8. 2009
10
1 000 000 Kč
30. 9. 2009
11
1 000 000 Kč
31. 10. 2009
12
1 000 000 Kč
30. 11. 2009
13
1 000 000 Kč
31. 12. 2009
14
1 000 000 Kč
31. 1. 2010
15
1 000 000 Kč
28. 2. 2010
16
980 000 Kč
31. 3. 2010
Kupující uhradil splátky č. 2 - 8 (tj 7 mil. Kč - celkem k 31. 7. 2009 zaplaceno z kupní ceny 20 mil.Kč 12,02 mil. Kč) a další splátky přestal hradit. Kupující byl vyzván k plnění platebního kalendáře. Kupující ve svém dopise ze dne 10.11.2009 uvádí důvody, které mu znemožnily dostát závazkům a navrhuje přenést závazek do roku 2010 s termínem úhrady ke konci roku 2010 nebo přistoupit na jeho dřívější návrhy (odstoupení od smlouvy s vrácením zaplacené části kupní ceny, snížení kupní ceny nebo vytvoření podílového spoluvlastnictví). Po dalších jednáních je navržena další změna splátkového kalendáře neuhrazené části kupní ceny takto:
Číslo splátky
Výše splátky
Termín úhrady
9
2 000 000 Kč
31. 1. 2010
10
2 000 000 Kč
31. 5. 2010
11
2 000 000 Kč
30. 9. 2010
12
1 980 000 Kč
31. 12. 2010
Návrh řešení OM navrhuje změnit platební kalendář splátek neuhrazené části kupní ceny. Pokud by kupující neplnil své závazky a kraj nesouhlasí s vrácením koupené nemovitosti, muselo by být uplatněno zástavní právo a kraj by získal zpět do svého vlastnictví budovu a pozemek, který již nepotřebuje. Z tohoto důvodu se jeví rozložení splátek na delší období jako rozumné a ekonomické řešení, které zároveň pomůže významnému regionálnímu zaměstnavateli. Poslední splátka kupní ceny dle nově navrženého platebního kalendáře bude kupujícím uhrazena do konce roku 2010, tedy o 7 měsíců později než dle v současné době platného splátkového kalendáře dle dodatku č. 1 kupní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 kupní smlouvy, kterým bude změněn platební kalendář na splátky dosud neuhrazené části kupní ceny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnou uzavřít dodatek č. 2 kupní smlouvy dle materiálu
RK-03-2010-12, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2010- 2- 2
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz