Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-16

RK-03-2010-16.doc  RK-03-2010-16pr1.doc  RK-03-2010-16pr1upr1.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-03-2010-16
NázevFond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2010
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá vyhlášením grantového programu Obnova památkově chráněných území 2010 .

Zastupitelstvo kraje zřídilo v roce 2002 samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny jako nástroj k realizaci cílů, dílčích cílů a opatření Programu rozvoje kraje. Cílem grantového programu Obnova památkově chráněných území 2010 je pokračovat v realizaci opatření 2.5.1 Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu. Grantový program je zaměřen na obnovu původních nebo kulturně a historicky cenných konstrukcí a prvků objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkově chráněných územích a podílejí se na jejich charakteru a výrazu.
Realizací grantu budou poskytnuty finanční prostředky přes žadatele firmám, které budou realizovat zakázky (projekty), čímž dojde k podpoře investičních akcí v kraji Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče předkládá návrh na vyhlášení grantového programu Obnova památkově chráněných území 2010 na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón v objemu 1 500 tis. Kč dle materiálu RK-03-2010-16, př. 1. Odbor kultury a památkové péče rovněž předkládá návrh na hodnocení specifických kritérií, podle nichž budou řídícím výborem posuzovány jednotlivé projekty. Tato kritéria jsou předložena jako neveřejná příloha č. 2 materiálu RK-03-2010-16. Ve výzvě bude uveden pouze výčet kritérií bez upřesnění hodnotícího systému. V bodě 14) výzvy Povinné přílohy žádosti požadujeme, aby vlastníci objektů v památkově chráněných územích doložili výpis z katastru nemovitostí, který obsahuje údaje o vlastníkovi včetně IČ, dále je požadován originál nebo ověřená kopie dokladu právní subjektivity, další originál nebo ověřenou kopii dokladů o přidělení IČ od vlastníků nepožadujeme.
StanoviskaPředložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Obnova památkově chráněných území 2010 na podporu obnovy objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nachází se na území městských památkových rezervací a zón v objemu 1 500 tis. Kč dle materiálu RK-03-2010-16, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz