Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-05

RK-03-2010-05.doc  RK-03-2010-05pr2.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-03-2010-05
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní smlouvy k pozemkům trvale dotčeným stavbou kraje.
Kraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. V seznamu akcí plánovaných k zahájení v roce 2010 je zařazena i stavba II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice . Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. O nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0270/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009. Z důvodu zásadního nesouhlasu dvou spoluvlastníků pozemků tvořících trvalý zábor stavby, byla v části odbočky do místní části Chlístov změněna projektová dokumentace a tím i hranice trvalého záboru stavby. Původně schválené usnesení změnilo zastupitelstvo kraje usnesením 0460/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 a zároveň schválilo uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě za cenu a v rozsahu dle materiálu ZK-06-2009-44, př.2 s vlastníky nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě. Geometrický plán na část změněné trasy silnice je v současné době vyhotoven. V souladu s uzavřenými smlouvami o budoucí kupní smlouvě je třeba s vlastníky uzavřít smlouvy kupní.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout nabýt pozemky způsobem, v rozsahu a za cenu dle materiálu
RK-03-2010-05, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv, do vlastnictví kraje.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí pozemků.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky způsobem, v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2010-05, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz