Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 3/2010, které se bude konat dne 19.01.2010 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2010
2. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dobroutov
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-03-2010-02)
3. Předání budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Dům dětí a mládeže Jihlava
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-03-2010-03)
4. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-03-2010-04)
5. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-03-2010-05)
6. Dodatek č. 414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-03-2010-06)
7. Uzavření nájemních smluv a smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 , změna usnesení
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-03-2010-07)
8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-03-2010-08)
9. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka , změna usnesení, koupě pozemku
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-03-2010-09)
10. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-03-2010-10)
11. Předání majetku k hospodaření Domovu důchodců Žďírec, příspěvkové organizaci
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-03-2010-11)
12. Prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k.ú. a obci Pelhřimov - uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy
    (9:55 10:00, P. Kolář, RK-03-2010-12)
13. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Luka nad Jihlavou
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-03-2010-13)
14. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna názvu Vysočiny
    (10:05 10:10, K. Kotrba, RK-03-2010-14)
15. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
    (10:10 10:15, J. Strejček, RK-03-2010-15)
16. Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2010
    (10:15 10:20, K. Lisá, RK-03-2010-16)
17. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (10:20 10:25, I. Šteklová, RK-03-2010-17)
18. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2009
    (10:25 10:30, I. Šteklová, RK-03-2010-18)
19. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
    (10:30 10:35, I. Šteklová, RK-03-2010-19)
20. Návrh Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010
    (10:35 10:40, J. Běhounek, RK-03-2010-20)
21. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010
    (10:40 10:45, J. Běhounek, RK-03-2010-21)
22. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010
    (10:45 10:50, A. Krištofová, RK-03-2010-22)
23. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku účtu kraje Vysočina za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010
    (10:50 10:55, A. Krištofová, RK-03-2010-23)
24. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
    (10:55 11:00, I. Fryšová, RK-03-2010-24)
25. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2010
    (11:00 11:05, I. Fryšová, RK-03-2010-25)
26. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny
    (11:05 11:10, I. Fryšová, RK-03-2010-26)
27. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010
    (11:10 11:15, I. Fryšová, RK-03-2010-27)
28. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Přibyslav
    (11:15 11:20, H. Strnadová, RK-03-2010-28)
29. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Třešť
    (11:20 11:25, H. Strnadová, RK-03-2010-29)
30. Žádost o podporu projektu III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008
    (11:25 11:30, H. Strnadová, RK-03-2010-30)
31. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
    (11:30 11:35, P. Bureš, RK-03-2010-31)
32. Poskytnutí dotací na akce zařazené v roce 2009 do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 3. část
    (11:35 11:40, P. Bureš, RK-03-2010-32)
33. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
    (11:40 11:45, M. Pech, RK-03-2010-33)
34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
    (11:45 11:50, M. Pech, RK-03-2010-34)
35. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2010
    (11:50 11:55, M. Pech, RK-03-2010-35)
36. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2010
    (11:55 12:00, M. Pech, RK-03-2010-36)
37. Projekt Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
    (12:00 12:05, M. Pech, RK-03-2010-37)
38. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava
    (12:05 12:10, M. Pech, RK-03-2010-38)
39. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - úprava vztahu kraje ke zbývajícím ZUŠ a DDM
    (12:10 12:15, M. Pech, RK-03-2010-39)
40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu
    (12:15 12:20, M. Pech, RK-03-2010-40)
41. Projekt PreCo - grantová dohoda
    (12:20 12:25, P. Pavlinec, RK-03-2010-41)
42. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009
    (12:25 12:30, P. Pavlinec, RK-03-2010-42)
43. Pořádání mezinárodní konference LORIS 2010 - 2011
    (12:30 12:35, P. Pavlinec, RK-03-2010-43)
44. Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření
    (12:35 12:40, P. Pavlinec, RK-03-2010-44)
45. Projekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření
    (12:40 12:45, P. Pavlinec, RK-03-2010-45)
46. Projekt eCitizen II - návrh rozpočtového opatření
    (12:45 12:50, P. Pavlinec, RK-03-2010-46)
47. Vzdělávání praktických lékařů v roce 2010
    (14:20 14:25, L. Kettner, RK-03-2010-47)
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
    (14:25 14:30, L. Kettner, RK-03-2010-48)
49. Návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
    (14:30 14:35, L. Kettner, RK-03-2010-49)
50. Návrh na poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na dokončení projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
    (14:35 14:40, L. Kettner, RK-03-2010-50)
51. Rozhodnutí o dalším postupu kraje v otázce financování azylového domu v Nové Vsi u Chotěboře
    (14:40 14:45, V. Švarcová, RK-03-2010-51)
52. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2009
    (14:45 14:50, V. Novotný, RK-03-2010-52)
53. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
    (14:50 14:55, M. Kružíková, RK-03-2010-53)
54. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
    (14:55 15:00, M. Hyský, RK-03-2010-54)
55. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod - návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje
    (15:00 15:05, P. Kolář, RK-03-2010-55)
56. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz