Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-06

RK-03-2010-06.doc  RK-03-2010-06pr1.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-03-2010-06
NázevDodatek č. 414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Pelhřimov požádala svým dopisem ze dne 15. 6. 2009 o povolení k odstranění budov v areálu střediska Horní Cerekev, a to budovy bez č.p. stojící na pozemku 491, budovy bez č.p. stojící na pozemku par. č. st. 584 a budovy bez č.p. stojící na pozemku par. č. st. 585, vše v k. ú. a obci Horní Cerekev.
Usnesením 1005/23/2009/RK rada kraje souhlasila s odstraněním uvedených budov v k. ú. a obci Horní Cerekev, uložila odboru majetkovému požádat o vydání rozhodnutí o odstranění těchto budov a řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny zajistit jejich demolici a předat odboru majetkovému doklad o jejím provedení.
Odbor majetkový požádal dne 30. 7. 2009 Městský úřad Horní Cerekev, odbor výstavby o povolení k odstranění těchto staveb a Sdělením odboru výstavby Městského úřadu Horní Cerekev čj. MUHC-výst. 116-1/2009/S bylo tomuto požadavku vyhověno.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny dne 6. 1. 2010 oznámila odboru majetkovému, že demolice budov stojících na pozemcích par. č. st. 491, par. č. st. 584 a par. č. st. 585 v k. ú. a obci Horní Cerekev byla provedena při dodržení předpisů bezpečnosti práce a odpadového hospodářství.
Výmaz uvedených budov v katastru nemovitostí bude proveden na základě dodatku zřizovací listiny KSÚSV a ohlášení změn práva k nemovitostem.
Návrh řešení OM navrhuje formou dodatku zřizovací listiny vyjmout z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny budovu bez č.p. stojící na pozemku par. č. st. 491, budovu bez č.p. stojící na pozemku par. č. st. 584 a budovu bez č.p. stojící na pozemku par. č. st. 585 v k.ú. a obci Horní Cerkev.
Uvedené budovy jsou vedeny v účetní evidenci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v nulové hodnotě.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 414 zřizovací listiny KSÚSV, kterým budou uvedené budovy bez č.p. v k. ú. a obci Horní Cerekev vyjmuty z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým budou vyjmuty budovy bez č. p. stojící na pozemcích par. č. st. 491, par. č. st. 584 a par. č. st. 585 v k. ú. a obci Horní Cerekev z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2. února 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz