Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 3/2010

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 3/2010, které se konalo dne 19. 1. 2010 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2010
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 19. 1. 2010.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil pozdní příchod L. Joukla.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
56. Volba přísedící pro Českou republiku Krajský soud v Brně
57. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
58. Projekt Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ 0001 -24“
59. Podpora žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2010
 2. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dobroutov
 3. Předání budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Dům dětí a mládeže Jihlava
 4. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 5. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
 6. Dodatek č. 414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina
 7. Uzavření nájemních smluv a smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 , změna usnesení
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka , změna usnesení, koupě pozemku
 10. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 11. Předání majetku k hospodaření Domovu důchodců Žďírec, příspěvkové organizaci
 12. Prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k.ú. a obci Pelhřimov - uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy
 13. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Luka nad Jihlavou
 14. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna názvu Vysočiny
 15. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
 16. Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2010
 17. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 18. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2009
 19. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 20. Návrh Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010
 21. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010
 22. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010
 23. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku účtu kraje Vysočina za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010
 24. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
 25. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2010
 26. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny
 27. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010
 28. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Přibyslav
 29. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Třešť
 30. Žádost o podporu projektu III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008
 31. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 32. Poskytnutí dotací na akce zařazené v roce 2009 do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 3. část
 33. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 35. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2010
 36. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2010
 37. Projekt Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
 38. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava
 39. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - úprava vztahu kraje ke zbývajícím ZUŠ a DDM
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu
 41. Projekt PreCo - grantová dohoda
 42. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009
 43. Pořádání mezinárodní konference LORIS 2010 - 2011
 44. Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření
 45. Projekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření
 46. Projekt eCitizen II - návrh rozpočtového opatření
 47. Vzdělávání praktických lékařů v roce 2010
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
 49. Návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
 50. Návrh na poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na dokončení projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
 51. Rozhodnutí o dalším postupu kraje v otázce financování azylového domu v Nové Vsi u Chotěboře
 52. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2009
 53. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
 54. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
 55. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod - návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje
 56. Volba přísedící pro Českou republiku Krajský soud v Brně
 57. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 58. Projekt Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ 0001 -24“
 59. Podpora žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa
 60. Rozprava členů rady
Usnesení 0051/03/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 19. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 2/2010 nebyly vzneseny žádné připomínky.

14. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna názvu Vysočiny
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0052/03/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
oPKŽÚ
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-14.doc

15. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout obcím dotace na územně plánovací činnost z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0053/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace 47 obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 5 796 654 Kč na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace dle materiálu RK-03-2010-15, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-15.doc, RK-03-2010-15, př. 1

16. Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2010
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0054/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program “Památkově chráněná území 2010” na podporu obnovy objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nachází se na území městských památkových rezervací a zón v objemu 1 500 tis. Kč dle materiálu RK-03-2010-16, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-16.doc, RK-03-2010-16, př. 1

17. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení žádost Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0055/03/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-03-2010-17, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 19. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-17.doc

18. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2009
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení za 2 pololetí roku 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0056/03/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2009;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2010-18, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2009 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-03-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 19. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-18.doc, RK-03-2010-18, př. 1, RK-03-2010-18, př. 2

K bodům 19 a 56, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

19. Volba přísedící pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
Usnesení 0057/03/2010/RK
Rada kraje
ukládá
 • hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje paní Ing. Danielu Tesařovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně;
 • odboru sekretariátu hejtmana pozvat paní Ing. Danielu Tesařovou na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1, které se bude konat 2. 2. 2010.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-19.doc

56. Volba přísedící pro Českou republiku Krajský soud v Brně
Usnesení 0058/03/2010/RK
Rada kraje
ukládá
 • hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje paní Miladu Kalouskovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně;
 • odboru sekretariátu hejtmana pozvat paní Miladu Kalouskovou na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1, které se bude konat 2. 2. 2010.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-56

20. Návrh Plánu činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0059/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-20, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-20.doc, RK-03-2010-20, př. 1

21. Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0060/03/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-21, př. 2.
odpovědnost: Jan Slámečka, předseda bezpečnostní komise
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-21.doc, RK-03-2010-21, př. 1, RK-03-2010-21, př. 2

22. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o předloženému rozpisu finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0061/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-22, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-22.doc, RK-03-2010-22, př. 1

23. Návrh na zapojení disponibilního zůstatku účtu kraje Vysočina za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu za rok 2009 do rozpočtu kraje na rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0062/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zapojení disponibilního zůstatku základního běžného účtu za rok 2009 v celkové výši 25 199 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-23, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-23.doc, RK-03-2010-23, př. 1, RK-03-2010-23, př. 2

24. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
I. Fryšová, pověřena zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, zdůvodnila radě kraje úpravu předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0063/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1. ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 29. 9. 2008 dle materiálu RK-03-2010-24, př. 3upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-24.doc, RK-03-2010-24, př. 1, RK-03-2010-24, př. 2, RK-03-2010-24, př. 3

25. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka 2010
I. Fryšová, pověřena zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu rekonstrukcí, oprav, případně dovybavení mateřských škol umístěných v obcích. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0064/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Naše školka 2010 dle materiálu RK-03-2010-25, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-25.doc, RK-03-2010-25, př. 1

26. Návrh na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny
I. Fryšová, pověřena zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem na úpravu vzoru smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0065/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vzor smlouvy o poskytnutí podpory Fondu Vysočiny dle materiálu RK-03-2010-26, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-26.doc, RK-03-2010-26, př. 1

27. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010
I. Fryšová, pověřena zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu daného grantového programu. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0066/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj podnikatelů 2010, podprogram A - Příspěvek na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor a podprogram B - Inovace v podnicích dle materiálu RK-03-2010-27, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-27.doc, RK-03-2010-27, př. 1

58. Projekt Posilování partnerství regionů členských a nečlenských zemí EU rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ 0001 -24“
I. Fryšová, pověřena zastupováním vedoucího odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0067/03/2010/RK
Rada kraje
prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2010-58, př. 1;
bere na vědomí
předložení žádosti dle materiálu RK-03-2010-58, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 560 000 Kč na zvláštní účet Posilování partnerství s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-58

31. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0068/03/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-03-2010-31, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-03-2010-31, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-31.doc, RK-03-2010-31, př. 2

32. Poskytnutí dotací na akce zařazené v roce 2009 do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II - 3. část
J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, O. Kameníková, vedoucí oddělení zemědělství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, seznámili radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0069/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obci a svazku obcí na akce zařazené do programu 129 180 Ministerstva zemědělství Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II , dle materiálu RK-03-2010-32, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-32.doc, RK-03-2010-32, př. 1, RK-03-2010-32, př. 2, RK-03-2010-32, př. 3

33. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout žadatelům dotaci na níže uvedené projekty. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0070/03/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím:
 • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, o. s., Pavlovova 12, Jihlava, IČ 22729275 ve výši 170 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve volejbalu dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
 • Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, Rošického 6, Jihlava, IČ 70927511 ve výši 39 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve stolním tenise dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
 • Sportovnímu klubu OK Jihlava, o.s., Rošického 6, Jihlava, IČ 63442566 ve výši 160 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v orientačním běhu dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
 • Šachové škola Vysočiny, o. s., Husova 761, Náměšť nad Oslavou, IČ 26559480 ve výši 68 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v šachu dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
 • Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí , IČ 75070961 ve výši 151 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
 • Krajskému atletickému svazu Vysočina, E. Rošického 6, Jihlava, 586 01, IČ 70923060 ve výši 132 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v atletice dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím:
 • Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, Rošického 6, Jihlava, IČ 70927511 na projekt Krajského sportovního centra mládeže v judu;
 • HC REBEL a. s., U Stadionu 2777, Havlíčkův Brod, IČ 64259757 na projekt v ledním hokeji;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím:
 • FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČ 26217350 ve výši 1 105 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
 • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216 ve výši 255 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
 • Dukle Jihlava - mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČ 70802769 ve výši 1 105 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v hokeji dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2;
 • Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Rošického 6, Jihlava, IČ 62797972 ve výši 248 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu dle materiálu RK-03-2010-33, př. 2.
odpovědnost: OŠMS,EO
termín: 30. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-33.doc, RK-03-2010-33, př. 1, RK-03-2010-33, př. 2

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0071/03/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže:
 • příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT pro rok 2010 v celkové výši 295 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-03-2010-34, př. 1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-03-2010-34, př. 2;
 • příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 205 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT, dle tabulky 2 materiálu RK-03-2010-34, př. 1 a vzorové smlouvy v materiálu RK-03-2010-34, př. 2;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u organizací zřizovaných krajem dle tabulky 1 materiálu RK-03-2010-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, Žďár nad Sázavou, IČ 70925186 ve výši 340 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle vzorové smlouvy v materiálu RK-03-2010-34, př. 2;
pověřuje
odbor školství, mládeže a sportu jmenováním okresních a krajských komisí dle organizačních řádů jednotlivých soutěží v zájmovém vzdělávání a pověřováním organizátorů jednotlivých kol soutěží v zájmovém vzdělávání.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-34.doc, RK-03-2010-34, př. 1, RK-03-2010-34, př. 2

35. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu dlouhodobých volnočasových aktivit. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0072/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Volný čas 2010 dle materiálu RK-03-2010-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-35.doc, RK-03-2010-35, př. 1

36. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2010
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na výstavbu a údržbu zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0073/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový programu SPORTOVIŠTĚ 2010 na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu RK-03-2010-36, př. 1.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-36.doc, RK-03-2010-36, př. 1

37. Projekt Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým projektem a doplnili stanoviska příslušných odborů kraje. V průběhu jednání přišli J. Matějek, Z. Ryšavý. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0074/03/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem dle materiálů RK-03-2010-37, př. 1, RK-03-2010-37, př. 2, RK-03-2010-37, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-37.doc, RK-03-2010-37, př. 1, RK-03-2010-37, př. 2, RK-03-2010-37, př. 3

38. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0075/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava uzavřené dne 8. 10. 2007 dle materiálu RK-03-2010-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-38.doc, RK-03-2010-38, př. 1, RK-03-2010-38, př. 2

39. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - úprava vztahu kraje ke zbývajícím ZUŠ a DDM
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, informovali radu kraje o předloženém záměru dalšího postupu ve vztahu k ZUŠ a DDM. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladateli shodli na úpravách materiálu a jeho předložení na příštím zasedání rady kraje.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-39.doc, RK-03-2010-39, př. 1, RK-03-2010-39, př. 2, RK-03-2010-39, př. 3

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s úpravou shora uvedeného návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0076/03/2010/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČ 00055069, ve výši 495 000 Kč dle materiálu RK03201040upr1, pokud zastupitelstvo kraje rozhodne Klastru přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení poskytnout půjčku;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 495 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 495 000 Kč; pokud zastupitelstvo kraje rozhodne Klastru přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení poskytnout půjčku;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z investičního fondu“ o částku 495 000 Kč Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice; pokud zastupitelstvo kraje rozhodne Klastru přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení poskytnout půjčku;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout půjčku z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání ve výši 495 000 Kč Klastru přesného strojírenství Vysočina občanské sdružení, IČ 22665986 za účelem podpory zapojení Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice do projektu „Rozvoj Klastru přesného strojírenství Vysočina“ dle materiálu RK-03-2010-40, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 15. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-40.doc, RK-03-2010-40, př. 1, RK-03-2010-40, př. 2, RK-03-2010-40, př. 3

59. Podpora žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí podporu kraje Vysočina k žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0077/03/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
podporu kraje Vysočina k žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa dle materiálu RK-03-2010-59, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí podporu kraje Vysočina k žádosti Vysoké školy polytechnické Jihlava o akreditaci studijního oboru Regionální rozvoj a správa v rámci studijního programu Hospodářská politika a správa dle materiálu RK-03-2010-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-59, RK-03-2010-59, př. 1

V průběhu jednání odešla M. Kružíková. K bodům 41, 44, 45 a 46, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

41. Projekt PreCo - grantová dohoda
Usnesení 0078/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít grantovou dohodu k projektu PreCo dle materiálu
RK-03-2010-41, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 03. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-41.doc, RK-03-2010-41, př. 1, RK-03-2010-41, př. 2

44. Projekt OSEPA - návrh rozpočtového opatření
Usnesení 0079/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit realizaci projektu OSEPA dle materiálu RK-03-2010-44, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 201 200 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu OSEPA s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • uložit odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 06. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-44.doc, RK-03-2010-44, př. 1

45. Projekt DE-LAN - návrh rozpočtového opatření
Usnesení 0080/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit realizaci projektu DE-LAN dle materiálu RK-03-2010-45, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 560 800 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu DE-LAN s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • uložit odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-45.doc, RK-03-2010-45, př. 1

46. Projekt eCitizen II - návrh rozpočtového opatření
Usnesení 0081/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit realizaci projektu eCitizen II dle materiálu RK-03-2010-46, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 504 800 Kč na zvláštní účet určený na financování projektu eCitizen II s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
 • uložit odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-46.doc, RK-03-2010-46, př. 1

42. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úředník oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0082/03/2010/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Zdeňkem Ryšavým, radním kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí, územního plánování, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 10. 2009 do 31. 12. 2009 dle materiálu RK-03-2010-42, př. 1.
odpovědnost: Odbor informatiky
termín: 19. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-42.doc, RK-03-2010-42, př. 1

43. Pořádání mezinárodní konference LORIS 2010 - 2011
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít „Smlouvu o organizačních otázkách souvisejících s pořádáním konference LORIS 2010“. Projednávání se zúčastnila M. Rojková, úředník oddělení koncepčního odboru informatiky. Rada kraje přijala návrh usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0083/03/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj dle materiálu RK-03-2010-43, př. 2-AJ;
ukládá
odboru informatiky zajistit odeslání Žádosti o předfinancování dle materiálu RK-03-2010-43, př. 3,
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-03-2010-43, př. 4.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: prosinec 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-43.doc, RK-03-2010-43, př. 1, RK-03-2010-43, př. 2, RK-03-2010-43, př. 2, RK-03-2010-43, př. 3, RK-03-2010-43, př. 4

47. Vzdělávání praktických lékařů v roce 2010
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, seznámili radu kraje s návrhem schválit systém podpory vzdělávání lékařů na rok 2010 v oborech všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0084/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit systémové řešení specializovaného vzdělávání lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost pro rok 2010:
 • poskytování návratných bezúročných půjček lékařům, kteří se připravují ke složení atestace v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, a to ve výši nákladů k absolvování povinných vzdělávacích aktivit (dle vzdělávacího programu MZ ČR o oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost) k ukončení specializačního vzdělávání v oboru, s dobou splatnosti půjčky 5 let po ukončení specializačního vzdělávání. Podmínky návratné bezúročné půjčky budou řešeny v individuálních smlouvách s žadateli a budou v souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,  předloženy zastupitelstvu kraje k rozhodnutí
schvaluje
systémové řešení specializovaného vzdělávání lékařů v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost pro rok 2010:
 • poskytování finančních prostředků k úhradě mzdových nákladů včetně povinných odvodů akreditovaným nemocnicím zřizovaných krajem Vysočina, na kterých je lékař povinen splnit praxi v oboru dle vzdělávacího programu MZ ČR o oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Poskytnutí finančních prostředků v jednotlivých případech bude předloženo radě kraje k rozhodnutí.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-47.doc, RK-03-2010-47, př. 1

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0085/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o půjčce dle materiálu RK-03-2010-48, př. 4;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 v celkové výši 115 000 Kč za účelem úhrady osobních nákladů MUDr. Lenky Zachové po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položky 5331 - Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00501) o částku 115 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 115 000 Kč dle materiálu RK-03-2010-48, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele Dotace na provoz u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 115 tis. Kč za účelem úhrady osobních nákladů MUDr. Lenky Zachové po dobu povinných stáží na klinických odděleních nemocnice;
schvaluje
za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o uzavření smlouvy o půjčce dle materiálu RK-03-2010-48, př. 4 rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a položky 5660 - Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu o částku 32 000 Kč v souvislosti s poskytnutím půjčky p. MUDr. Lence Zachové dle materiálu RK-03-2010-48, př. 4 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 32 000 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava
termín: 3. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-48.doc

49. Návrh na změnu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin níže uvedených nemocnic. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0086/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-49, př. 1;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-49, př. 2;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-49, př. 3;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-49, př. 4;
 • Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-49, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 15. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-49.doc, RK-03-2010-49, př. 1, RK-03-2010-49, př. 2, RK-03-2010-49, př. 3, RK-03-2010-49, př. 4, RK-03-2010-49, př. 5

50. Návrh na poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na dokončení projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, investiční dotaci na úhradu stavebních nákladů souvisejících s instalací lineárního urychlovače a magnetické rezonance. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0087/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout investiční dotaci ve výši 12 500 tis. Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 na úhradu stavebních nákladů souvisejících s instalací lineárního urychlovače a magnetické rezonance;
 • schválit:
  • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje a kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 12 500 tis. Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 12 500 tis. Kč;
  • navýšení závazného ukazatele Dotace na investice pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci o 12 500 tis. Kč na úhradu stavebních nákladů souvisejících s instalací lineárního urychlovače a magnetické rezonance.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-50.doc

Na zasedání se dostavil L. Joukl. K bodům 02 10, 13, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dobroutov
Usnesení 0088/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 1224/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Dobroutov z vlastnictví města Polná id. 260/540, obce Brzkov id. 30/540, obce Dobroutov id. 30/540, obce Nížkov id. 50/540, obce Poděšín id. 30/540, obce Rosička id. 20/540, obce Sirákov id. 30/540, obce Věžnice id. 30/540, obce Věžnička id. 30/540 a obce Záborná id. 30/540 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 2 600 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-02.doc

03. Předání budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Dům dětí a mládeže Jihlava
Usnesení 0089/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Jihlava dle materiálu RK-03-2010-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-03.doc, RK-03-2010-03, př. 1

04. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0090/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 5999/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6223 m2 v k. ú. Velké Meziříčí vzniklý dle geometrického plánu č. 3322-208/2009 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-04.doc

05. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Usnesení 0091/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky způsobem, v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2010-05, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-05.doc, RK-03-2010-05, př. 2

06. Dodatek č. 414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina
Usnesení 0092/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 414 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým budou vyjmuty budovy bez č. p. stojící na pozemcích par. č. st. 491, par. č. st. 584 a par. č. st. 585 v k. ú. a obci Horní Cerekev z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. února 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-06.doc, RK-03-2010-06, př. 1

07. Uzavření nájemních smluv a smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008 , změna usnesení
Usnesení 0093/03/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0008/02/10/RK tak, že usnesení se doplňuje o text s výjimkou vlastníka uvedeného v materiálu RK-02-2010-03, př. 1 pod pořadovým č. 8 - ČR, Správa železniční a dopravní cesty u pozemku par. č. 87/2 v katastrální území Dobrá, kdy nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-07.doc

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0094/03/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-03-2010-08, př. 1 a RK-03-2010-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-08.doc, RK-03-2010-08, př. 1, RK-03-2010-08, př. 2

09. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka, změna usnesení, koupě pozemku
Usnesení 0095/03/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0267/08/2009/RK ze dne 24. 2. 2009 tak, že v materiálu RK-08-2009-14, př. 2, se ruší řádek 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek způsobem, v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-03-2010-09, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy, do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-09.doc

10. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
Usnesení 0096/03/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-10.doc

13. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Luka nad Jihlavou
Usnesení 0097/03/2010/RK
Rada kraje
souhlasí
s rekonstrukcí stavby chodníku před úřadem městyse v Lukách nad Jihlavou, kterou bude dotčen mimo jiné pozemek par. č. 1596/1 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1596/1 zastavěnou stavbou chodníku, jejímž investor je městys Luka nad Jihlavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem část pozemku par. č. 1596/1 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěnou stavbou chodníku do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou a městys se zaváže uvedenou část pozemku do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-13.doc

11. Předání majetku k hospodaření Domovu důchodců Žďírec, příspěvkové organizaci
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh týkající se předání majetku k hospodaření uvedené příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0098/03/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-03-2010-11, př. 1upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domova důchodců Žďírec, příspěvkové organizace dle materiálu RK-03-2010-11, př. 2upr1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-11.doc, RK-03-2010-11, př. 1, RK-03-2010-11, př. 2

12. Prodej bývalého domova mládeže U Agrostroje v k.ú. a obci Pelhřimov - uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 2 kupní smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0099/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnou uzavřít dodatek č. 2 kupní smlouvy dle materiálu RK-03-2010-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-12.doc, RK-03-2010-12, př. 1

55. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod - návrh na zrušení usnesení zastupitelstva kraje
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zrušit usnesení 0378/05/2009/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0100/03/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-55.doc

51. Rozhodnutí o dalším postupu kraje v otázce financování azylového domu v Nové Vsi u Chotěboře
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, podali radě kraje doplňující komentář k návrhu rozhodnout o dalším postupu provozování azylového domu pro matky s dětmi v Nové Vsi u Chotěboř. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0101/03/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-51.doc

28. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Přibyslav
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Přibyslav. V průběhu jednání odešli T. Škaryd, P. Krčál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0102/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Vysočinou a městem Přibyslav smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-03-2010-28, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 15. 2.2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-28.doc, RK-03-2010-28, př. 1

29. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Třešť
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Třešť. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0103/03/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
zahájit přípravu akce II/402 Třešť - Nádražní ul.;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Vysočinou a městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-03-2010-29, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-29.doc, RK-03-2010-29, př. 1

30. Žádost o podporu projektu III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předložené žádosti o poskytnutí podpory na financování uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0104/03/2010/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu III/03810 Hesov - mosty ev.č. 03810 - 006, 007, 008;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje ve výši max. 60 mil. Kč určených na financování projektu III/03810 Hesov - mosty ev.č. 03810 - 006, 007, 008 s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu III/03810 Hesov - mosty ev.č. 03810 - 006, 007, 008 do Regionálního operačního programu Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-30.doc, RK-03-2010-30, př. 1

52. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2009
V. Novotný předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o kontrolách provedených kontrolním výborem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0105/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2009, 2/2009, 3/2009 a 4/2009 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů RK-03-2010-52, př. 1, RK-03-2010-52, př. 2, RK-03-2010-52, př. 3, RK-03-2010-52, př. 4.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-52.doc, RK-03-2010-52, př. 1, RK-03-2010-52, př. 2, RK-03-2010-52, př. 3, RK-03-2010-52, př. 4

57. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
V. Novotný předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje odvolat a jmenovat člena finančního výboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0106/03/2010/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
OSH
termín: 2. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-57

53. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
M. Kružíková předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh plánu činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0107/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-53, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-53.doc, RK-03-2010-53, př. 1

54. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
M. Hyský předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh plánu činnosti výboru regionálního rozvoje. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0108/03/2010/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-54, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-03-2010-54.doc, RK-03-2010-54, př. 1

60. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy se rada zabývala informativním materiálem ohledně žádostí od obcí kraje o dotaci na nákup požární techniky pro jejich jednotku sboru dobrovolných hasičů.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 3/2010 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 9. 2010, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje VysočinaZáznam pořízen na zasedání rady kraje č. 3/2010 dne 19. 1. 2010.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 1. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz