Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-29

RK-03-2010-29.doc  RK-03-2010-29pr1.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-03-2010-29
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Třešť
Zpracoval F. Munduch
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDo návrhu rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2010 je zařazena akce II/402 Třešť - Nádražní ul. . Předmětem této akce jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci komunikace II. třídy v ulici Nádražní v Třešti, rekonstrukci stávajících chodníků, zřízení parkovacích stání, rekonstrukci místních komunikací J.V.Sládka a Tovární, rekonstrukci kanalizace a vodovodu a veřejného osvětlení. Projektované stavební práce se vztahují k majetku kraje Vysočina (pozemní komunikace II. třídy), města Třešť (chodníky, místní komunikace, vodovod, kanalizace veřejné osvětlení). Projektová dokumentace byla zajištěna městem Třešť v roce 2009. Charakter stavebních prací vyžaduje společný postup města Třešť a Vysočiny při zadání podlimitní veřejné zakázky na tuto akci, jehož výsledkem bude zadání zakázky jednomu dodavateli. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ust. § 2 odst. 8 povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružených zadavatelů.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá schválit zahájení přípravy akce II/402 Třešť - Nádražní ul. s ohledem na skutečnost, že realizace akce je plánována v roce 2010. Dále ODSH navrhuje uzavřít před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku II/402 Třešť - Nádražní ul. s městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů podle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky. S ohledem na převažující rozsah stavebních prací bude funkci vedoucího zadavatele plnit město Třešť.
Návrh usnesení dále předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít předmětnou smlouvu. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. §§ 24 a 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zahájit přípravu akce II/402 Třešť - Nádražní ul. ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Vysočinou a městem Třešť smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu RK-03-2010-29, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 1. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz