Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-36

RK-03-2010-36.doc  RK-03-2010-36pr1.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-03-2010-36
NázevNávrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2010
Zpracoval V. Prokop
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuNa svém zasedání č. 7/2006 dne 26. 9. 2006 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0464/07/2006/ZK Statut účelového Fondu Vysočiny . Na základě tohoto statutu připravil OŠMS grantový program Sportoviště 2010. Jedná se o pravidelný grantový program, který je úspěšný a je o něj velký zájem. V letech 2004 - 2009 bylo do GP SPORTOVIŠTĚ podáno celkem 896 žádostí s celkovou požadovanou výší podpory 45 985 594,- Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá návrh na vyhlášení grantového programu SPORTOVIŠTĚ 2010 na výstavbu a údržbu zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu (viz materiál RK-03-2010-36, př.1).
Jedná se o opakování úspěšného programu z minulých let. Do upraveného znění vyhlášení byly zapracovány připomínky a poznatky garanta grantových programů Drobná údržba a Výstavba a údržba sportovišť a členů řídících výborů, kteří v letech 2002 - 2009 grantové programy vyhodnocovali.
OŠMS rovněž předkládá Radě kraje Vysočina kritéria, podle nichž budou posuzovány jednotlivé projekty (viz neveřejná příloha č. 2 a příloha č. 3 materiálu RK-03-2010-36).
StanoviskaStanovisko Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina:
Stanovisko bude předloženo ústně na jednání RKV

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení. Vzhledem k tomu, že mezi možnými žadateli jsou i obce, doporučujeme zařadit variantu podání žádosti prostřednictvím datové schránky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový programu SPORTOVIŠTĚ 2010 na podporu rozvoje volnočasových aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu, dle materiálu RK-03-2010-36, př. 1.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz