Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-22

RK-03-2010-22.doc  RK-03-2010-22pr1.xls
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-03-2010-22
NázevFinanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010
Zpracoval P. Janoušek
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuDotace ze státního rozpočtu České republiky jsou obcím poskytovány dle § 19 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu příslušné obce leží, pokud není zákonem stanoveno jinak. Uvedenou činnost kraje vykonávají v přenesené působnosti.
Dne 9. prosince 2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zákon
č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Součástí tohoto zákona jsou finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu).
V kraji Vysočina je finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2010 stanoven ve výši 625 232 tis. Kč v předepsané struktuře dotací (příspěvek na výkon státní správy - 544 930 tis. Kč, příspěvek na školství - 80 302 tis. Kč).
Návrh řešení Ekonomický odbor provedl rozpis finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina dle jednotlivých dotačních titulů na základě stanovených kritérií a propočtových ukazatelů pro alokaci příspěvků na rok 2010 (Příloha 1 materiálu). Rozpis těchto dotačních titulů byl obcím písemně oznámen v polovině měsíce ledna 2010 a v průběhu roku jim budou dotace postupně uvolňovány v měsíčních zálohách.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-03-2010-22, př. 1.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz