Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-03

RK-03-2010-03.doc  RK-03-2010-03pr1.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-03-2010-03
NázevPředání budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice k hospodaření příspěvkové organizaci kraje Dům dětí a mládeže Jihlava
Zpracoval F. Vak
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší předání budovy bez čp./ev. v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice k hospodaření PO kraje Dům dětí a mládeže Jihlava.
Rada kraje usnesením 0606/15/2009/RK rozhodla vydat plnou moc pro Mgr. Miroslava Němce ředitele příspěvkové organizace kraje s názvem Dům dětí a mládeže Jihlava, podle které bude oprávněn učinit před notářem Čestné prohlášení formou zápisu o vlastnictví kraje Vysočina stavby bez čp./ev. č. na pozemku st. par. č. 52 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice. Prohlášení bylo sepsáno a zasláno na katastrální úřad s požadavkem zápisu vlastnického práva k této budově pro kraj Vysočinu. Zápis vlastnického práva byl proveden a budova je v katastru nemovitostí vlastnicky vedena na Vysočinu na LV 476 založeném pro k. ú. Koňkovice a obec Trpišovice. Tímto krokem došlo k narovnání dlouhodobého majetkoprávního nesouladu. Nyní je třeba, aby budova byla předána k hospodaření jejímu uživateli, tj. PO kraje s názvem Dům dětí a mládeže Jihlava k zajištění činnosti.
Návrh řešení Odbor majetkový, vzhledem k výše uvedenému, navrhuje předat budovu bez čp./ev. č. stojící na pozemku st. par. č. 52 v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice k hospodaření PO kraje s názvem Dům dětí a mládeže Jihlava. Hospodaření bude organizaci převedeno dodatkem zřizovací listiny uvedené organizace.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Jihlava.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 4 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže Jihlava dle materiálu RK-03-2010-03, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz