Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2010-13

RK-03-2010-13.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-03-2010-13
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Luka nad Jihlavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa odbor majetkový se obrátil městys Luka nad Jihlavou se žádostí o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na část pozemku par. č. 1596/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 16 m2 v k.ú. a obci Luka nad Jihlavou, na kterém hodlá realizovat v roce 2010 rekonstrukci stavby chodníku.
Městys Luka nad Jihlavou má v úmyslu požádat o dotaci na tuto akce ze SFDI. Podmínkou pro poskytnutí dotace je vlastnictví všech pozemků stavbou dotčených nebo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na pozemek určený k realizaci stavby.
Pozemek par. č. 1596/1 je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán k hospodaření (dříve správy) příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Jihlava je pozemek veden na listu vlastnictví 313 pro uvedené k. ú. a obec.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje vyslovit souhlas s rekonstrukcí stavby chodníku před úřadem městyse Luka nad Jihlavou, kterou bude dotčen pozemek kraje a současně uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření převést darem část pozemku zastavěného pozemku a městys Luka nad Jihlavou se zaváže uvedenou část pozemku přijmout do svého vlastnictví. Současně OM navrhuje zveřejnit na úřední desce záměr darování části pozemku zastavěného chodníkem do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se zamýšlenou stavbou, kterou bude dotčen pozemek kraje Vysočina, rozhodnout zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1596/1 v k.ú. a obci Luka nad Jihlavou stavbou městyse zastavěný a doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou, ve které se kraj zaváže převést darem část pozemku par. č. 1596/1 zastavěnou stavbou chodníku do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou a městys se zaváže uvedenou část pozemku do svého vlastnictví přijmout.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava se stavbou souhlasí a požaduje provést po dokončení stavby majetkoprávní vypořádání pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s rekonstrukcí stavby chodníku před úřadem městyse v Lukách nad Jihlavou, kterou bude dotčen mimo jiné pozemek par. č. 1596/1 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1596/1 zastavěnou stavbou chodníku, jejímž investor je městys Luka nad Jihlavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a městysem Luka nad Jihlavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem část pozemku par. č. 1596/1 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou zastavěnou stavbou chodníku do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou a městys se zaváže uvedenou část pozemku do svého vlastnictví přijmout.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2. 2. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz