Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 8/2007 - 20.02.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
03Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
04Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna ceny nabývané nemovitosti
05Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, k. ú. Hrotovice
06Ohlášení odstranění stavby
07Stavba chodníku v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
08Zveřejnění záměru darování pozemku v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
09Stavební záměr "Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch"
10Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
11Veřejná zakázka na služby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba"
12Změna usnesení 1226/26/2006/RK a prodej pozemku v k.ú. a obci Třebíč
13Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
14Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" v důsledku změny projektu stavby
15Zrušení rozhodnutí 1785/37/2006/RK, vyřazení majetku
16Stavebně technický stav mostních objektů na silniční síti kraje Vysočina
17Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Jihlava
18Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006
19Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
20Příspěvek města Havlíčkův Brod Krajské knihovně Vysočiny - uzavření smlouvy
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na dodatečné volby do zastupitelstev obcí
22Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 506/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu v zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje
23Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina
24Veřejná zakázka - služby mobilního operátora
25EU projekty LORIS 2005 a LORIS 2007
26Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
27Veřejná zakázka - Osobní vozidla
28Vyřazení vozidel z majetku kraje
29FOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 007/128/05 a FV 011/128/05
30Předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
31Poskytování jiného peněžitého plnění členům Pracovní skupiny protidrogové politiky
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava
33Vyhlášení veřejné sbírky
34Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
35Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava
36Severojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
37Návrh možných akcí na silniční síti kraje Vysočina splňujících zaměření operačního programu Územní přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR
38Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
39Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiku Rady kraje Vysočina
40Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
41Souhlas kraje s použitím energetického zařízení k účelům vymezeným zákonem v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace
42Informace o Integrovaném operačním programu a o kriteriích stanovených MPSV v oblasti pilotního zahájení procesu transformace pobytových zařízení - návrh na využití prostředků z Integrovaného operačního programu
43Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 a Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 - vzdání se funkce ředitelů
44Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na podporu účastníků XII. ročníku Pražského modelu Spojených národů (PMUN) z kraje Vysočina
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2007 dle schválených pravidel rady kraje
47Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěž "Alternativní zdroje - energie budoucnosti"
48Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
49Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
50Návrh na provedení rozpočtového opatření - ASEKOL s. r. o. - Smlouva o spolupráci na řešení projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina"
51Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Hasičskému sportovnímu klubu Pelhřimov
52Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz