Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-37

RK-08-2007-37.doc  RK-08-2007-37pr1.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-08-2007-37
NázevNávrh možných akcí na silniční síti kraje Vysočina splňujících zaměření operačního programu Územní přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR
Zpracoval V. Zikán
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuOperační program "Územní přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013" (dále jen "Program") je následníkem "Programu Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika - Rakousko na období 2004 - 2006" (dále jen "Interreg"). "Program" podporuje spolupráci příhraničních regionů. Projekty s přeshraničním dopadem splňující podmínky "Programu" lze dotovat do výše příspěvku 85 % uznatelných nákladů projektu z Evropského fondu regionálního rozvoje. Na české straně podporovaného území o tyto finanční prostředky soutěží tři kraje - Vysočina, Jihočeský a Jihomoravský.
Zástupci odboru dopravy a silničního hospodářství se dne 3. ledna 2007 zúčastnili 3. jednání pracovní skupiny "Doprava" v rámci čtyřstranné spolupráce země Dolní Rakousko a krajů Jihočeského, Jihomoravského a kraje Vysočina. Na jednání se zavázali společně se zástupci krajů Jihočeského a Jihomoravského do konce února 2007 informovat rakouskou stranu o možných akcích na silniční síti v příhraničí, které lze v rámci "Programu" realizovat. Účelem je posouzení navrhovaných akcí dle materiálu RK-08-2007-37, př. 1 zástupci rakouské strany. Po vzájemném posouzení se bude o těchto akcích dále jednat v rámci čtyřstranné pracovní skupiny.
Návrh řešení V plánovacím období 2004 - 2006 kraj Vysočina prostřednictvím iniciativy "Interreg" úspěšně realizoval projekt II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice - okružní křižovatka a je ve fázi zpracování 15 technických dokumentací různých stupňů na 9 úseků Severojižního propojení kraje Vysočina. Na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina schválený usnesením rady kraje 0794/21/2005/RK (výše zmíněných 15 dokumentací) bezprostředně navazuje navržený seznam akcí dle přílohy RK-08-2007-37, př. 1.
Za účelem posouzení projektů na rakouské straně a za účelem vedení dalších jednání s Jihočeským krajem, Jihomoravským krajem a zemí Dolní Rakousko odbor dopravy a silničního hospodářství vytipoval akce na Severojižním propojení kraje Vysočina, které splňují zaměření "Programu", viz materiál RK-08-2007-37, př. 1.
Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje vzít na vědomí akce dle
RK-08-2007-37, př. 1 za účelem možnosti vedení dalších jednání s Dolním Rakouskem, Jihočeským a Jihomoravským krajem a s ohledem na možnost posouzení projektů rakouskou stranou na území Dolního Rakouska. Návrh projektu, který vyplyne ze společných jednání, bude následně předložen radě kraje k rozhodnutí.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje - akce uvedené v příloze č.1 tohoto materiálu je možné financovat z OP Přeshraniční spolupráce CZ - AT a jsou v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina.

Odbor majetkový souhlasí s návrhem předložených akcí. Akce na silnici II/360 v úseku Velké Meziříčí - Třebíč jsou schváleny v příloze M4 Investice v dopravě v kapitole Nemovitý majetek k zahájení projektové přípravy v roce 2007.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
akce uvedené v příloze materiálu RK-08-2007-37, př. 1 za účelem jejich postoupení zástupcům rakouské strany z důvodu možnosti posouzení akcí severojižního propojení v Dolním Rakousku;
a ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina pokračovat v jednání s Dolním Rakouskem, Jihočeským a Jihomoravským krajem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz