Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-08

RK-08-2007-08.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-08-2007-08
NázevZveřejnění záměru darování pozemku v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10.9.2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátila obec Petrovice se žádostí o předběžný souhlas s převodem části pozemku par. č. 1445/1 - ostatní plocha, silnice (celková výměra 7 363 m2) v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice.
Požadovaná část pozemku se nachází mimo těleso silnice III/40512, která prochází obcí Petrovice. Pozemek je Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč veden na listu vlastnictví č. 315, kde je jako výhradní vlastník uvedena Vysočina ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení OM navrhuje zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1445/1 v k. ú. Petrovice u Třebíče nacházející se mimo těleso silnice III/40512 na úřední desce krajského úřadu. Oddělení požadované části pozemku geometrickým plánem uhradí obec Petrovice.
Návrh předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darovat část pozemku na úřední desce.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč souhlasí s darováním části pozemku do vlastnictví obce.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním části pozemku do vlastnictví obce.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1445/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz