Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 8/2007, které se bude konat dne 20.02.2007 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2007
2. Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-08-2007-02)
3. Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-08-2007-03)
4. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna ceny nabývané nemovitosti
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-08-2007-04)
5. Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, k. ú. Hrotovice
    (9:20 9:25, M. Kolář, RK-08-2007-05)
6. Ohlášení odstranění stavby
    (9:25 9:30, M. Kolář, RK-08-2007-06)
7. Stavba chodníku v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-08-2007-07)
8. Zveřejnění záměru darování pozemku v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-08-2007-08)
9. Stavební záměr "Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch"
    (9:40 9:45, P. Kolář, RK-08-2007-09)
10. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
    (9:45 9:50, P. Kolář, RK-08-2007-10)
11. Veřejná zakázka na služby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba"
    (9:50 9:55, P. Kolář, RK-08-2007-11)
12. Změna usnesení 1226/26/2006/RK a prodej pozemku v k.ú. a obci Třebíč
    (9:55 10:00, M. Kolář, RK-08-2007-12)
13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (10:00 10:05, P. Kolář, RK-08-2007-13)
14. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" v důsledku změny projektu stavby
    (10:05 10:10, P. Kolář, RK-08-2007-14)
15. Zrušení rozhodnutí 1785/37/2006/RK, vyřazení majetku
    (10:10 10:15, P. Kolář, RK-08-2007-15)
16. Stavebně technický stav mostních objektů na silniční síti kraje Vysočina
    (10:15 10:20, P. Kolář, RK-08-2007-16)
17. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Jihlava
    (10:20 10:25, M. Kolář, RK-08-2007-17)
18. Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006
    (10:25 10:30, H. Kubíček, RK-08-2007-18)
19. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
    (10:30 10:35, H. Kubíček, RK-08-2007-19)
20. Příspěvek města Havlíčkův Brod Krajské knihovně Vysočiny - uzavření smlouvy
    (10:35 10:40, H. Kubíček, RK-08-2007-20)
21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na dodatečné volby do zastupitelstev obcí
    (10:40 10:45, A. Krištofová, RK-08-2007-21)
22. Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 506/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu v zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje
    (10:45 10:50, P. Bureš, RK-08-2007-22)
23. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina
    (10:50 10:55, J. Joneš, RK-08-2007-23)
24. Veřejná zakázka - služby mobilního operátora
    (10:55 11:00, P. Pavlinec, RK-08-2007-24)
25. EU projekty LORIS 2005 a LORIS 2007
    (11:00 11:05, P. Pavlinec, RK-08-2007-25)
26. Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
    (11:05 11:10, E. Šarapatková, RK-08-2007-26)
27. Veřejná zakázka - Osobní vozidla
    (11:10 11:15, E. Šarapatková, RK-08-2007-27)
28. Vyřazení vozidel z majetku kraje
    (11:15 11:20, E. Šarapatková, RK-08-2007-28)
29. FOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 007/128/05 a FV 011/128/05
    (11:20 11:25, M. Černý, RK-08-2007-29)
30. Předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
    (11:25 11:30, M. Černý, RK-08-2007-30)
31. Poskytování jiného peněžitého plnění členům Pracovní skupiny protidrogové politiky
    (11:30 11:35, M. Kalivoda, RK-08-2007-31)
32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava
    (11:35 11:40, M. Kalivoda, RK-08-2007-32)
33. Vyhlášení veřejné sbírky
    (11:40 11:45, M. Kalivoda, RK-08-2007-33)
34. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
    (11:45 11:50, L. Staněk, RK-08-2007-34)
35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava
    (11:50 11:55, L. Staněk, RK-08-2007-35)
36. Severojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
    (11:55 12:00, L. Staněk, RK-08-2007-36)
37. Návrh možných akcí na silniční síti kraje Vysočina splňujících zaměření operačního programu Územní přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR
    (12:00 12:05, L. Staněk, RK-08-2007-37)
38. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
    (13:05 13:10, V. Švarcová, RK-08-2007-38)
39. Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiku Rady kraje Vysočina
    (13:10 13:15, V. Švarcová, RK-08-2007-39)
40. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
    (13:15 13:20, V. Švarcová, RK-08-2007-40)
41. Souhlas kraje s použitím energetického zařízení k účelům vymezeným zákonem v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace
    (13:20 13:25, V. Švarcová, RK-08-2007-41)
42. Informace o Integrovaném operačním programu a o kriteriích stanovených MPSV v oblasti pilotního zahájení procesu transformace pobytových zařízení - návrh na využití prostředků z Integrovaného operačního programu
    (13:25 13:30, V. Švarcová, RK-08-2007-42)
43. Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 a Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 - vzdání se funkce ředitelů
    (13:30 13:35, Z. Ludvík, RK-08-2007-43)
44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
    (13:35 13:40, Z. Ludvík, RK-08-2007-44)
45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na podporu účastníků XII. ročníku Pražského modelu Spojených národů (PMUN) z kraje Vysočina
    (13:40 13:45, Z. Ludvík, RK-08-2007-45)
46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2007 dle schválených pravidel rady kraje
    (13:45 13:50, Z. Ludvík, RK-08-2007-46)
47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěž "Alternativní zdroje - energie budoucnosti"
    (13:50 13:55, Z. Ludvík, RK-08-2007-47)
48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
    (13:55 14:00, Z. Ludvík, RK-08-2007-48)
49. Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
    (14:00 14:05, M. Matějková, RK-08-2007-49)
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ASEKOL s. r. o. - Smlouva o spolupráci na řešení projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina"
    (14:05 14:10, P. Hájek, RK-08-2007-50)
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Hasičskému sportovnímu klubu Pelhřimov
    (14:10 14:15, P. Hájek, RK-08-2007-51)
52. Rozprava členů rady


Miloš VYSTRČIL v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz