Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-23

RK-08-2007-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-08-2007-23
NázevKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina
Zpracoval M. Janoušek
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuPovinnost zpracovat koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ukládá krajům zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, §13, odst. 5, kde je uvedeno:
"Kraje v samostatné působnosti
a) zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vycházející ze Státního programu EVVO a
b) podporují rozvoj environmentálního poradenství."

Kraj Vysočina je posledním z krajů, který nemá tuto koncepci zpracovanou viz http://www.ceu.cz/edu/evvo/krajske_koncepce/kr.htm, což může mít za následek znevýhodněné postavení žadatelů z kraje Vysočina při podávání žádostí na podporu projektů z operačních programů (OP) EU.
Například v období 2004 - 2006 v OP Rozvoj lidských zdrojů (RLZ), opatření 4.2 Specifické vzdělávání, grantové schéma MŽP: "Síť environmentálních informačních a poradenských center" bylo jedním z kritérií hodnocení také soulad projektů s krajskými koncepcemi EVVO.
Lze předpokládat, že obdobná situace (lepší hodnocení u projektů s prokázaným souladem s krajskou koncepcí EVVO) bude i v období 2007 - 2013 zejména u těchto OP:
OP - Životní prostředí (ERDF):
Oblast podpory 7.1: Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací.
Zaměření: investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center v návaznosti na krajské systémy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Vyčleněné prostředky na období 2007 - 2013 (ERDF a národní veřejné zdroje) celkem 49,9 mil,- EUR.
OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ESF):
MŽP jedná o podpoře EVVO s MŠMT, a to o vyčlenění prostředků, které by spravovalo MŽP (podobně jako ve výše uvedeném OP RLZ - grantovém schéma "Síť environmentálních informačních a poradenských center" v období 2004 - 2006).
Návrh řešení Vzhledem k povinnosti kraje dle zákona na informace o životním prostředí a s ohledem na přípravu na čerpání z EU fondů pro roky 2007 - 2013 (zejména OP - Životní prostředí a OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost) se navrhuje zpracovat krajskou koncepci EVVO. Koncepce EVVO nastaví základní cíle a postupy EVVO v kraji, zlepší šance na čerpání finančních prostředků z EU - fondů.

Pro přípravu krajské koncepce EVVO budou zejména využity stávající koncepční materiály kraje Vysočina, bude provedena jejich analýza a výtah priorit a cílů z oblasti EVVO. Materiál bude poté doplněn o další priority a cíle potřebné z pohledu koncepce EVVO.
Koordinátorem ve věci přípravy koncepce EVVO bude KrÚ Vysočina, odbor životního prostředí. Pokud v souvislosti s přípravou krajské koncepce EVVO bude třeba, bude sestavena ředitelkou krajského úřadu pracovní skupina v souladu s vnitřními předpisy (směrnice 3/2004).
Zpracování krajské koncepce EVVO (nebo dílčích částí) bude zadáno externímu zhotoviteli.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje nemá k předloženému materiálu připomínky. Zpracování koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina, zvláště pak s dílčím cílem 4.4, opatřením 4.4.1: Rozvoj systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty.

Odbor lesního vodního hospodářství a zemědělství k předkládanému materiálu nemá zásadních připomínek. S vytvořením pracovní skupiny souhlasíme.

Odbor školství, mládeže a sportu nemá k předloženému materiálu připomínky a souhlasí s předkládaným návrhem na vytvoření pracovní skupiny.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
záměr zpracování koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 30. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz