Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-05

RK-08-2007-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-08-2007-05
NázevProdej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, k. ú. Hrotovice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdboru majetkovému byla postoupena Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny žádost společnosti E.ON Česká republika, a.s. Lannova 205, České Budějovice o odkoupení 2 ks transformačních stanic sloužících pro střediska Správy a údržby silnic Třebíč v Náměšti nad Oslavou a v Hrotovicích. Jedná se o typ BTS 400 KVA se stroji 100 KVA. Jako důvod žádosti uvádí E.ON skutečnost, že v daných lokalitách má připojit další zákazníky a nemá žádné jiné zdroje než tyto sloužící cestmistrovstvím. Dle sdělení žadatele by výše kupní ceny byla stanovena na základě znaleckého posudku, který by nechal žadatel vyhotovit a uhradil náklady s tím spojené.
Prodej transformačních stanic byl projednán a schválen na poradě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dne 22. 1. 2007.
Transformační stanice jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč, resp. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh řešení OM navrhuje transformační stanice prodat do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. za ceny dle vypracovaného znaleckého posudku. Obdobný postup byl již zvolen na okrese Jihlava a Pelhřimov. Pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny není nutné, aby transformační stanice byly ve vlastnictví kraje a správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Náklady na provoz a údržbu by po realizaci prodeje odpadly.
OM považuje transformační stanice za nemovité věci a k jejich převodu z vlastnictví kraje je třeba ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění zveřejnit po zákonem stanovenou dobu záměr prodeje na úřední desce krajského úřadu.
Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr prodeje 2 ks transformační stanic nacházejících se v areálech cestmistrovství v Náměšti nad Oslavou a v Hrotovicích a doporučit zastupitelstvu kraje úplatně převést 2 ks transformační stanic do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205, České Budějovice, IČ: 26078180.
Návrh přímého prodeje předem vybranému zájemci je v souladu Čl. 2 odst. (3), písm. a) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina (okruh zájemců je omezen jeho charakterem, polohou a způsobem využití).
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny projednala a odsouhlasila prodej 2 ks transformačních stanic nacházejících se v areálech cestmistrovství v Náměšti nad Oslavou a v Hrotovicích dne 22. 1. 2007.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s prodejem 2 ks transformačních stanic.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje 2 ks transformačních stanic typu BTS 400 KVA se stroji 100 KVA nacházejících se na pozemku par. č. 360 v k. ú. Ocmanice v areálu cestmistrovství v Náměšti nad Oslavou a na pozemku par. č. 668/6 v k. ú. Hrotovice v areálu cestmistrovství v Hrotovicích do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205, České Budějovice, IČ: 26078180;
doporučuje
zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout převést úplatně 2 ks transformačních stanic typu BTS 400 KVA se stroji 100 KVA nacházejících se na pozemku par. č. 360 v k. ú. Ocmanice v areálu cestmistrovství v Náměšti nad Oslavou a na pozemku par. č. 668/6 v k. ú. Hrotovice v areálu cestmistrovství v Hrotovicích z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205, České Budějovice, IČ: 26078180 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín květen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz