Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-02

RK-08-2007-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-08-2007-02
NázevNávrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
Zpracoval H. Javůrková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMěsto Telč připravuje investici - výstavbu vodovodu a kanalizace pro Lauerovu cihelnu v Telči. Jedná se nový vodovodní a kanalizační řád v Batelovské ulici, která dosud nebyla těmito inženýrskými stavbami zasíťována. Na Batelovské ulici se nachází objekt domova mládeže ve správě Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč. V současné době je objekt odkanalizován přes septik a je zásobován pitnou vodou z vlastní studny. Rozbory vody jsou finančně náročné a opakovaně se projevují problémy s výsledky rozborů v kvalitě vody. V souvislosti s realizací investiční akce města Telč je možné zajistit napojení objektu na veřejný vodovod a kanalizaci. Město Telč zamýšlelo investici realizovat již v loňském roce, avšak z důvodu nezískání dotace byla akce přesunuta na letošní rok. Kraj Vysočina rovněž plánoval napojení objektu domova mládeže již v roce 2006, akce byla zařazena v plánu technického zhodnocení a vyjmenovaných oprav v roce 2006 - org. 6105400000.
Město Telč má na základě výběrového řízení uzavřen smluvní vztah s dodavatelskou firmou Kolping ABS spol. s r.o. na svojí investici. Město Telč zároveň zajistilo prostřednictvím poptávky u svého dodavatele nabídkové ocenění jednotlivých přípojek k objektům na Batelovské ulici na hlavní řády inženýrských sítí.
Návrh řešení OM navrhuje zajistit napojení objektu domova mládeže na budovaný veřejný vodovodní a kanalizační řád. Projektová dokumentace řeší mimo vodovodní přípojky také přepojení kanalizace ze stávajícího septiku přímo do kanalizační přípojky a stavební úpravy septiku.
Návrh předpokládá schválení zařazení nové akce "Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - vodovodní a kanalizační přípojka" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek včetně schválení rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení kapitoly Nemovitý majetek, položka technické zhodnocení a opravy ve školství, § 3121, pol. 6121, Gymnázium O.B. a SOŠ Telč, z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 246 tis. Kč.
OM dále navrhuje zajistit realizaci akce prostřednictvím dodavatele hlavních řádů za cenu dle nabídky na realizaci přípojek vyžádané městem Telč. Jedná se o přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce rozhodnutím gesčního radního v souladu s ustanovením Čl. 2 odst. (6) Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Důvodem pro návrh takové postupu je technická stránka věci, kdy je vhodné, aby přípojky v rámci realizace hlavních řádů inženýrských sítí zajišťoval jeden dodavatel.
Nabídnutá cena 245 140 Kč včetně DPH je v souladu s rozpočtovanou cenou akce.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s provedením rozpočtového opatření dle návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zařadit novou akci "Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - kanalizační a vodovodní přípojka" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu akce "Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - kanalizační a vodovodní přípojka" (kapitola Nemovitý majetek, položka Technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3121 Gymnázia, kapitálové výdaje) o částku 246 tis. Kč a snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n.) o tuto částku;
souhlasí
s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - kanalizační a vodovodní přípojka" dodavateli Kolping ABS spol. s r.o., se sídlem Brno, Lesná, Haškova 153/17, PSČ 638 00, IČ 47910305 za cenu 245 140 Kč včetně DPH.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz