Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-33

RK-08-2007-33.doc  RK-08-2007-33pr1.tif
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-08-2007-33
NázevVyhlášení veřejné sbírky
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuDne 30. 5. 2007 bude probíhat v prostorách sídla kraje Den otevřených dveří sídla kraje Vysočina. Jako vhodné a tradiční doplnění této akce by mělo být její charitativní zaměření. V průběhu celého dne bude k dispozici pokladnička, do které budou moci návštěvníci akce přispět konkrétnímu zařízení na konkrétní účel. Do pokladničky budou rovněž moci přispět radní a zastupitelé kraje, popřípadě další zájemci, kteří se zúčastní hry v kostky.
Návrh řešení Dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, je třeba k oznámení o vyhlášení veřejné sbírky připojit usnesení příslušného orgánu o souhlasu s konáním sbírky. Příslušným orgánem je v tomto případě rada kraje.
Kromě samotného souhlasu s vyhlášením veřejné sbírky je třeba současně vybrat konkrétní zařízení, v jehož prospěch bude sbírka organizována. Na základě kritérií a po dohodě s kompetentními odbory krajského úřadu doporučujeme radě kraje schválit jako příjemce sbírky denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením Petrklíč v Ledči nad Sázavou, který zřizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod. Výtěžek sbírky bude použit na vybavení sociálně rehabilitační místnosti včetně zajištění provozu po materiální a personální stránce (jeden pracovník na 0,6 úvazku), nákup her a pomůcek podporujících kognitivní myšlení, nákup stimulačních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro pracovní terapii, nákup materiálu na rukodělné práce, popř. na vybavení místnosti stoly, židlemi, drobným nářadím a pracovními pomůckami. Charakteristika zařízení je obsahem přílohy RK-08-2007-33, př. 1.


Zařízení bylo vybráno dle následujících kritérií:
- organizace funguje na území kraje a pracuje pro občany kraje v oblasti sociální
- podstatná část činnosti organizace je zajišťována na dobrovolnické či jiné bázi
- většina zdrojů financování pochází z darů, členských příspěvků
- nejedná se o příspěvkovou organizaci kraje
- podporu zařízení doporučil příslušný rezortní odbor krajského úřadu (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, popřípadě pracovník pro oblast neziskového sektoru).
StanoviskaORR:
Nemá námitek k zacílení finanční podpory, která bude zajištěna z veřejné sbírky. Co se týče potřebnosti doporučuje vyházet i pro další podobné akce z podrobných statistik vedených OSVZ.
OSVZ:
Denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením Petrklíč v Ledči nad Sázavou poskytuje denní služby klientům s poměrně závažným zdravotním postižením, přičemž poskytnuté dotace zohlednily především zabezpečení dosavadního základního provozu. Nepokrývají však navýšení personálu s ohledem na rostoucí podíl klientů vyžadujících zvýšenou péči a neumožňují jednorázový nákup vybavení většího rozsahu. Proto navržený způsob použití výtěžku doporučujeme.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyhlášením veřejné sbírky ve prospěch Denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou Petrklíč v Ledči nad Sázavou, které je zřizováno Oblastní charitou Havlíčkův Brod.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz