Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-50

RK-08-2007-50.doc  RK-08-2007-50pr1.doc  RK-08-2007-50pr1upr1.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-08-2007-50
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - ASEKOL s. r. o. - Smlouva o spolupráci na řešení projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina"
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuKraj v samostatné působnosti a jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle zákona o odpadech, zpracovává plán odpadového hospodářství kraje, jehož závazná část obsahuje mimo jiné zásady pro nakládání s elektrošrotem, zásady pro nakládání s komunálními odpady a zajišťuje následně jeho realizaci v rozsahu svých pravomocí. Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina, který byl schválen zastupitelstvem kraje v červenci 2004. Společnost ASEKOL s. r. o. je oprávněna zajišťovat společné plnění pro skupiny elektrozařízení 3, 4, 7, 8 a 10 dle přílohy č. 1 zákona o odpadech.

Z důvodů společných cílů kraje Vysočina a společnosti ASEKOL s. r. o. vznikl společný projekt na rok 2007, který je popsán v příloze Smlouvy o spolupráci na řešení projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina". Tato smlouva je předmětem schválení Radou kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2007-50, př. 1.
ASEKOL s. r. o. se ve smlouvě na rok 2007 zavazuje, že poskytne spolufinancování projektu ve výši 300 000,- Kč. Tato finanční hotovost může být krajem použita na aktivity, které souvisí se zpětným odběrem elektrozařízení a které jsou popsány v příloze smlouvy. V rámci projektu budou spolufinancovány tyto aktivity:
* Krajská komunikační kampaň
* Soutěž obcí
Kraj Vysočina se na společném projektu bude podílet finanční hotovostí ve výši 100 tis. Kč. Prostředky na spolufinancování budou čerpány 70 tis. Kč z §3727 Prevence vzniku odpadů a 30 tis. Kč z §3792 Ekologická výchova a osvěta.
Návrh řešení Odbor životního prostředí předkládá Radě kraje Vysočina ke schválení Smlouvu o řešení pilotního projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina" dle materiálu
RK-08-2007-50, př. 1. Schválení a podpis smlouvy je předpokladem pro naplňování některých cílů výše zmiňovaného krajského plánu odpadového hospodářství.
Odbor životního prostředí předkládá Radě kraje Vysočina ke schválení rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků v rámci kapitoly Životní prostředí, která by umožnila spolufinancování výše zmiňovaného projektu.
StanoviskaOSŘKŽÚ oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu materiálu připomínky.

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina je na kapitole Životní prostředí, §3792 Ekologická výchova a osvěta schválená výše finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci na řešení projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina" se společností ASEKOL s. r. o., U Pejřárny 97, Praha 142 00, IČ: 27373231 dle materiálu RK-08-2007-50, př. 1;
schvaluje
navýšení rozpočtu kraje Vysočina kapitoly Životní prostředí, zvýšit příjmovou část rozpočtu kraje §3727 Prevence vzniku odpadů, položka 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků ve výši 300 tis. Kč a současně zvýšit výdajovou část rozpočtu kraje §3727 Prevence vzniku odpadů, položka 5169 Nákup ostatních služeb ve stejné výši 300 tis. Kč od společnosti ASEKOL s.r.o. z důvodu plnění dílčích cílů vyplývajících ze smlouvy o spolupráci na řešení projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina" dle materiálu
RK-08-2007-50, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí, snížit §3792 Ekologická výchova a osvěta, položka 5169 Nákup ostatních služeb o částku 30 tis. Kč a zvýšit a zvýšit §3727 Prevence vzniku odpadů, položka 5169 Nákup ostatních služeb ve stejné částce 30 tis. Kč na zajištění spolufinancování projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina".
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 28. února 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz