Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-41

RK-08-2007-41.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-08-2007-41
NázevSouhlas kraje s použitím energetického zařízení k účelům vymezeným zákonem v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je zřizovatelem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizaci (dále jen nemocnice) a vlastníkem energetického zařízení tj. 2 ks kogeneračních jednotek výrobní číslo 99173 a 99174, typ R-MT 140-SP, rok výroby 2000, instalovaný elektrický výkon 140 kW a instalovaný tepelný výkon 226 kW, palivo zemní plyn, výrobce TEDOM, s.r.o. Výčepy 195, 674 01 Třebíč (dále jen energetické zařízení). Rada kraje dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), je kromě jiného příslušná rozhodovat v ostatních záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu.

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), požádala kraj jako vlastníka energetického zařízení o souhlas s jeho použitím k účelům vymezeným zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen zákon), k výrobě elektřiny na dobu 25 let v souladu s § 4 zákona (pozn.: v průběhu lze žádat o změny, případně o zrušení).

Kogenerační jednotka v nemocnici je zařízení s pístovým motorem a tepelnými výměníky, které spalováním zemního plynu vyrábí současně elektrický proud (cca 35%) a teplo (cca 65 %) při využití paliva z 80 - 85%. (Pozn.: pouze 15% připadá na ztráty - při klasické výrobě elektrické energie v elektrárnách je vznikající teplo bez dalšího využití vypouštěno do okolí). Elektrická energie je vyráběna v generátoru, tepelnou energii získáme z chlazení spalovacího motoru, mazacího oleje a spalin.
Spotřeba elektrické energie a tepla je v nemocnici poměrně vysoká a rovnoměrná. Vysoká je i spotřeba teplé vody během celého roku. Všechna vyrobená elektrická energie se dá tedy využít pro pokrytí vlastní spotřeby. Kogenerační jednotky se synchronními generátory mohou být zároveň použity jako nouzové zdroje elektrické energie.

Dle § 5 zákona musí žadatel o udělení licence splnit následující podmínky:
* prokázání finančních a technických předpokladů k zajištění výkonu licencované činnosti a že touto činností nedojde k ohrožení života a zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí (finančními předpoklady se rozumí schopnost žadatele finančně zabezpečit provozování činnosti nejméně na 5 let);
* doložit vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti;
* není-li žadatel o licence vlastníkem energetického zařízení, je povinen doložit i souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k účelům vymezeným tímto zákonem;
* členové statutárního orgánu musí splňovat podmínky dle § 5 odst. 1 písm. a) až c) (dosažení věku 21 let, úplná způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost) a je povinností ustanovit odpovědného zástupce.

Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) rozhodne o udělení licence na základě posouzení splnění výše uvedených podmínek pro její udělení. V rozhodnutí je mimo jiné kromě názvu právnické osoby, jíž se licence uděluje, uveden předmět, místo a rozsah podnikání, technické podmínky, termín zahájení, doba na kterou je licence udělena a schválení odpovědného zástupce.
Návrh řešení Dle § 23 zákona má výrobce právo připojit své zařízení k elektrizační soustavě, pokud je držitelem licence na výrobu elektřiny a splňuje podmínky připojení k přenosové soustavě. Doporučujeme radě kraje udělit souhlas vlastníka energetického zařízení s jeho použitím k účelům vymezeným zákonem a umožnit tak splnění jedné z podmínek k získání licence pro nemocnici od Energetického regulačního úřadu, ale i k možnosti získání dotace určené na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. Dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2006 ze dne 21. 11. 2006 lze nárokovat od distributora příspěvek na elektřinu vyrobenou v kogeneračních jednotkách. Pro rok 2007 je stanovena částka 350,- Kč/MWh (v pásmu vysokého tarifu 1480,- Kč/MWh). Pro nemocnici lze očekávat roční finanční přínos (který nebyl v minulých letech) v rozpětí cca 150 000,- - 500 000,- Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
jménem kraje Vysočina jako vlastníka energetického zařízení ( 2 ks kogeneračních jednotek výrobní číslo 99173 a 99174, typ R-MT 140-SP, rok výroby 2000) ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) s jeho použitím v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov, IČ 00511951, k účelům vymezeným energetickým zákonem (výroba elektřiny) na dobu, na kterou má být licence udělena podle § 4 odst. 1 energetického zákona.
Odpovědnost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz