Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-30

RK-08-2007-30.doc  RK-08-2007-30pr3.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-08-2007-30
NázevPředložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
Zpracoval I. Mahelová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je nositelem Grantového schématu Společného regionálního operačního programu v rámci podopatření 4.1.2 Rozvoj regionálních a místních služeb v cestovním ruchu (dále jen "GS"), jehož cílem je zkvalitnění služeb, informační obsluhy a marketingu v cestovním ruchu. V současné době je realizován krajský projekt na zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina, reg.č. CZ.04.1.05/4.1.62.3/4439, který v rámci 3. výzvy GS získal podporu z prostředků strukturálních fondů. Již při podání této žádosti bylo deklarováno, že projekt bude pokračovat rozšířením o další aktivity zaměřené na systémy informování turistů v kraji Vysočina. Rada kraje na svém jednání dne 30. 1. 2007 projednala návrh odboru regionálního rozvoje (dále jen "ORR") na předložení projektu kraje v rámci 4. výzvy tohoto GS, zaměřeného na zlepšení informačních služeb cestovního ruchu.
Žádost ORR o uvolnění prostředků na realizaci tohoto projektu byl projednán Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 13. 2. 2007, které svým usnesením č. 0045/01/2007/ZK rozhodlo o financování projektu (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o financování projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina dle materiálu ZK-01-2007-46, př. 1 a rozhoduje převést finanční prostředky ve výši max. 4 370 tis Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet).
Návrh řešení ORR připravil návrh Žádosti o projekt "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" (dále jen "Žádost") do GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-08-2007-30, př. 1.
ORR navrhuje zpracovanou Žádost předložit dne 23. 2. 2007 gestorovi GS k dalšímu hodnocení. Povinnými přílohami jsou mimo jiné:
* Čestné prohlášení, že žadatel nesplňuje podmínky v čl. 9 odst. 1 a 2 Pokynů
č. P/SROP/4.1.2/4/2006 pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu
č. V/SROP/4.1.2/4/2006 GS "Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina" dle materiálu RK-08-2007-30, př. 2
* Rozpočet projektu dle materiálu RK-08-2007-30, př. 3
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Žádost o projekt "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" předkládaný do GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-08-2007-30, př. 1 a přílohy Žádosti dle materiálu RK-08-2007-30, př. 2, RK-08-2007-30, př. 3;
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina k předložení projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" předkládaný do GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP.
Odpovědnost ORR
Termín 23. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz