Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-04

RK-08-2007-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-08-2007-04
NázevNabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna ceny nabývané nemovitosti
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Usnesením 0196/03/2005/ZK ve znění usnesení 0374/06/2005/ZK ve znění usnesení 0112/02/2006/ZK schválilo zastupitelstvo kraje nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/353 v úseku Bohdalov - obchvat" do svého vlastnictví v rozsahu a dle materiálu ZK-03-2005-33, př.1 za ceny stanovené dohodou, tj. za 50 Kč/m2. Mezi pozemky uvedenými ve zmiňované příloze byly i parcely v k.ú. Bohdalov a v k.ú. Rudolec zapsané na listu vlastnictví číslo 10 002 pro Českou republiku, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond ČR. Pozemky v k.ú. Bohdalov par. č. 2192/25 o výměře 757 m2 a par. č. 2192/28 o výměře 30 m2 již kraj Vysočina od Pozemkového fondu České republiky koupil za sníženou cenu schválenou usnesením rady kraje 0659/15/2006/RK, tj. za 5 Kč/m2. Ostatní pozemky ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR v k.ú. Bohdalov byly jako majetek, jehož původním vlastníkem byla církev, součástí obvodu jednoduché pozemkové úpravy a následně rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou přešlo jejich vlastnictví na obec Bohdalov. Vzhledem k tomu, že Pozemkový fond ČR nechtěl prodej pozemků v k.ú. Bohdalov a v k.ú. Rudolec řešit společně, zbývá v současné době nabýt do vlastnictví kraje Vysočina poslední pozemek par. č. 693/26 o výměře 7 m2 v k.ú. Rudolec. Dle platné metodiky Pozemkového fondu ČR musí tento objednat revizní posudek na posudek na ocenění předmětné nemovitosti dodaný odborem majetkovým KrÚ. O cenu revizního posudku následně navýší kupní cenu. Vzhledem k tomu, že cena revizního posudku se pohybuje ve výši cca 1700 Kč a k nepatrné výměře pozemku, schválil v současné době Výkonný výbor PF ČR a následně Prezídium PF ČR výjimku z metodického pokynu a stanovil požadovanou kupní cenu za pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 693/26 o výměře 7 m2 v k.ú. Rudolec na 1200 Kč. Při uhrazení této ceny uhradí Pozemkový fond ČR poplatek spojený s vkladem práva vlastnického do katastru nemovitostí ve výši 500 Kč, který v jiných případech hradí kraj Vysočina.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje v rámci pokračování majetkoprávního vypořádání budoucí stavbou dotčeného pozemku přistoupit na cenu dohodnutou s Pozemkovým fondem ČR a zastupitelstvem kraje původně schválenou výkupní cenu pozemku par. č. 693/26 v k. ú. Rudolec zvýšit. Rada kraje je na základě usnesení 097/02/2004/ZK zmocněna zastupitelstvem kraje schválit změny cen nabývaných nemovitostí v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválených zastupitelstvem kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
zvýšení kupní ceny pozemku vykupovaného pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat" od vlastníka České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond ČR par. č. 693/26 o výměře 7 m2 v k.ú. Rudolec na 1200 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín květen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz