Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-38

RK-08-2007-38.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-08-2007-38
NázevNávrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuNa základě žádosti kraje Vysočina o podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (dále jen OP RLZ) ze dne 11. 3. 2005 a na základě doporučení výběrové komise rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina".
Dotace je poskytnuta na úhradu uznatelných výdajů uvedeného projektu a její maximální výše činí 3 790 960 Kč. Z prostředků státního rozpočtu na spolufinancování je určeno 20% prostředků, tj. 758 192 Kč a z prostředků státního rozpočtu na předfinancování výdajů Evropského sociálního fondu je určena částka 3 032 768 Kč, která představuje 80% prostředků.
Dle stanovených platebních a finančních podmínek v Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoveno, že do 30 dnů po převzetí tohoto Rozhodnutí bude příjemci poskytnuta první záloha ve výši 25% z celkové výše dotace. Tato záloha může být použita na uhrazení uznatelných nákladů dle stanoveného rozpočtu. Kraj Vysočina uvedenou zálohu obdržel a zahrnul do rozpočtu 2005.
V průběhu roku jsou potom předkládány průběžné monitorovací zprávy, jejichž součástí je i žádost o platbu. Na základě této žádosti a po ověření pracovníky MPSV, zda se skutečně jedná o uznatelný náklad je příjemci poskytnuta další záloha, a to ve výši vynaložených nákladů za dané období. Výše poskytnuté zálohy, která je k dispozici pro další realizaci projektu, tak příjemci zůstává ve výši 25% celkové dotace a další záloha bude poskytnuta po předložení další průběžné monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Kraj Vysočina tak po předložení monitorovací zprávy a po tom, co pracovníci MPSV ověřili plnění harmonogramu projektu, obdržel na úhradu již vynaložených nákladů další zálohu ve výši 198 901,55 Kč.
Projekt je realizován od 7. 11. 2005.
Návrh řešení V únoru roku 2007 byla záloha zaslaná MPSV ČR ve výši 198 901,55 Kč připsána na zvláštní bankovní účet Opatření 2.1. OP RLZ.
S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou dotaci do rozpočtu roku 2007 tak, aby bylo možné z ní v tomto roce začít čerpat prostředky na již realizovaný projekt.
StanoviskaEkonomický odbor:
Účelová dotace z MPSV ve výši 198 901,55 byla kraji poukázána dne 6. 2. 2007. Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením na zvláštním účtu Opatření 2.1. OPRLZ.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
přijmout účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 198 901,55 Kč (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) na zvláštní účet Opatření 2.1. OPRLZ za účelem financování projektu "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina".
Odpovědnost odbor zdravotnictví a sociálních věcí, odbor ekonomický
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz