Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-17

RK-08-2007-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-08-2007-17
NázevUzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Jihlava
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0284/04/2006/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo darovat budovu č.p. 4686 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví církevní organizace Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše, Brno. Smlouva byla Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, katastrálnímu pracovišti Jihlava předložena dne 27. 12. 2006 a dne 30. 1. 2007 byl povolen vklad vlastnického práva ve prospěch obdarovaného. Předmětem převodu nebyl pozemek par. č. 3777/2 - zastavěná plocha výměře 581 m2, zastavěný výše uvedenou budovou a par. č. 3777/1 ost. plocha manipulační o výměře 578 m2, tvořící s budovou funkční celek.
Usnesením 1719/36/2006/RK rozhodla rada kraje zveřejnit záměr výpůjčky těchto pozemků.
Zveřejnění proběhlo ve dnech 11. 12. - 11.1. 2007. K záměru zveřejnění se nepřihlásil žádný jiný zájemce a jako jediný zájemce zůstává Diecézní charita Brno. Materiál, jehož závěrem bylo usnesení 1719/36/2006/RK, předpokládal vyjmutí pozemků ze správy příspěvkové organizace s názvem Střední škola stavební Jihlava.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemků par. č. 3777/2 - zastavěná plocha o výměře 581 m2 a par. č. 3777/1 ost. plocha manipulační o výměře 578 m2 v k.ú. a obci Jihlava s církevní organizací Diecézní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno, IČ: 44 99 02 60. Tato organizace se stala vlastníkem budovy stojící na pozemku par. č. 3777/2 a oba pozemky budou touto organizací společně užívány, neboť tvoří funkční celek. Smlouva by měla být uzavřena na delší dobu, neboť vlastník stavby předpokládá stavební úpravy a krátkodobá výpůjčka by nebyla pro vlastníka vhodná. OM doporučuje smlouvu o výpůjčce uzavřít na dobu 10 let.
Vzhledem k tomu, že pozemky budou vlastníkem budovy č.p. 4686 užívány společně, navrhuje OM vyjmout tyto pozemky dodatkem zřizovací listiny ze správy současného správce, tj. Střední školy stavební Jihlava
Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o výpůjčce na dobu 10 let s církevní organizací Diecézní charita Brno a doporučit zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny vyjmout předmětné pozemky ze správy organizace.
StanoviskaUsnesením 1719/36/2006/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky pozemku parcela č. 3777/2 zastavěná plocha o výměře 581 m2 a pozemku parcela č. 3777/1, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 578 m2, vše v k. ú. a obci Jihlava.
Usnesením 0284/04/2006/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo darovat budovu č.p. 4686 - ostatní stavební objekt, stojící na pozemku par. č. 3777/2 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví církevní organizace Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9/1928, 602 00 Brno, IČ 44990260 se současným zřízením předkupního práva pro dárce za 1,- Kč + hodnotu technického zhodnocení objektu; a schválilo dodatek č. 7 Zřizovací listiny Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava (po 1. 7. 2006 s názvem Střední škola stavební Jihlava.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce na pozemky par. č. 3777/2 - zastavěná plocha výměře 581 m2 a par. č. 3777/1 ost. plocha manipulační o výměře 578 m2 v k.ú. a obci Jihlava s církevní organizace Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9/1928, 602 00 Brno, IČ 44990260 na dobu určitou 10 let;
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny vyjmout předmětné pozemky ze správy Střední školy stavební Jihlava.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz