Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-27

RK-08-2007-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-08-2007-27
NázevVeřejná zakázka - Osobní vozidla
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá E. Šarapatková
Počet příloh
Popis problémuDne 15.01.2007 hejtman kraje schválil zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 4 osobních vozidel formou výzvy k podání nabídek dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina (dále jen "Pravidla"). Současně hejtman kraje schválil seznam šesti zájemců o veřejnou zakázku kraje Vysočina, kteří byli vyzváni k podání nabídky, a jmenoval komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu v souladu s Pravidly zrealizoval veřejnou zakázku. V termínu do 31.01.2007 byly předloženy čtyři nabídky. Jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 01.02.2007. Komise hodnotila nabídky dle nejnižší nabídkové ceny.
Návrh řešení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek navrhla zadavateli uzavřít smlouvu na dodání 4 vozidel s firmou Máca s.r.o., Znojemská 4461/86a Jihlava za nabídkovou cenu 1 032 tis Kč vč. DPH. Nabídka splňuje podmínky výzvy a kriterium hodnocení. Na základě doporučení komise rozhodl hejtman kraje dne 02.02.2007 přidělit zakázku uvedené firmě. V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 5 Pravidel je o zadání veřejné zakázky informována Rada kraje Vysočiny formou předložení Rozhodnutí o přidělení zakázky (příloha RK-08-2007-27, př. 1) a Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha RK-08-2007-27, př. 2).
StanoviskaOdbor ekonomický - ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2007 je v kapitole Krajský úřad rozpočtována částka ve výši 2 000 tis Kč na položce Dopravní prostředky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje přidělit veřejnou zakázku na dodání 4 osobních vozidel firmě Máca s.r.o., Znojemská 4461/86a Jihlava.
Odpovědnost OSŘKŽÚ
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz