Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-46

RK-08-2007-46.doc  RK-08-2007-46pr1.xls  RK-08-2007-46pr10.tif  RK-08-2007-46pr11.tif  RK-08-2007-46pr12.tif  RK-08-2007-46pr13.tif  RK-08-2007-46pr14.tif  RK-08-2007-46pr15.tif  RK-08-2007-46pr2.tif  RK-08-2007-46pr3.tif  RK-08-2007-46pr4.tif  RK-08-2007-46pr5.tif  RK-08-2007-46pr6.tif  RK-08-2007-46pr7.tif  RK-08-2007-46pr8.tif  RK-08-2007-46pr9.tif
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-08-2007-46
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2007 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2006 dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2006/ZK rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 a v rámci něj v kapitole Školství, mládeže a sportu částku 600 tis. Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina, která bude přidělována na základě pravidel schválených radou kraje.
Rada kraje schválila poslední a aktuálně platnou verzi "Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež" usnesením č. 0180/05/2007/RK dne 30. 1. 2007.
OŠMS obdržel na základě pravidel žádosti o podporu čtrnácti soutěží, které nyní předkládá radě kraje. Dvě soutěže jsou realizovány občanským sdružením (ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice), ostatní jsou realizovány školami zřizovanými krajem Vysočina.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele dle v materiálu RK-08-2007-46, př. 1. Tento materiál obsahuje i přehled žadatelů, názvy soutěží a výše požadovaných dotací. Dále navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu a rovněž schválit změnu závazného ukazatele u organizací zřizovaných krajem uvedených v tabulce 1 materiálu RK-08-2007-46, př. 1.
Celkový objem navržených dotací činí 225 050 Kč.
Kopie jednotlivých žádostí o dotace jsou uvedeny v materiálech RK-08-2007-46, př. 2 - 15.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, položka "Podpora krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina" (ÚZ 00032) byla schválena částka 600 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci na realizaci krajských a celostátních kol soutěží (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) v celkové výši 225 050 Kč dle materiálu RK-08-2007-46, př. 1;


schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, spočívající ve snížení položky 5901 o celkovou částku 225 050 Kč při současném zvýšení rozpočtu položky 5331 (dotace pro organizace zřizované krajem) o částku 175 050 Kč a položky 5222 (dotace pro občanská sdružení) částku 50 000 Kč na realizaci krajských a celostátních kol soutěží dle materiálu RK-08-2007-46, př. 1;
* změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u organizací zřizovaných krajem v celkové výši 175 050 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-08-2007-46, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 15. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz