Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-31

RK-08-2007-31.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-08-2007-31
NázevPoskytování jiného peněžitého plnění členům Pracovní skupiny protidrogové politiky
Zpracoval V. Obdržálková, I. Šteklová
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuNa jednání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2007 dne 13. 2. 2007 byly Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva a dále bylo schváleno poskytování peněžitých plnění spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva kraje Vysočina. Tyto materiály zavádí paušální platby za cestu z místa trvalého bydliště člena Zastupitelstva kraje Vysočina, resp. fyzické osoby, která není členem Zastupitelstva kraje a je členem výborů, komisí nebo zvláštních orgánů, případně z místa, kde vykonávají tyto osoby své zaměstnání, do sídla kraje Vysočina, případně jiného města jednání.

Pracovní skupina protidrogové politiky komise rady kraje (Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky) není iniciativním a poradním orgánem dle § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Členové této pracovní skupiny nejsou v pracovním poměru ani v poměru obdobném ke kraji, tzn. nepřipadá v úvahu pracovní cesta nařízená krajem ani cestovní náhrada.

Nárok na výplatu jiných výdajů poskytovaných v rámci působnosti kraje Vysočina ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může vzniknout rozhodnutím příslušného orgánu kraje. V žádném případě se však nejedná o cestovní náhrady ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nebo ve smyslu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému navrhuje odbor sekretariátu hejtmana radě kraje rozhodnout o poskytování jiného peněžitého plnění ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, členům Pracovní skupiny protidrogové politiky komise rady kraje, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje ani členy výborů, komisí nebo zvláštních orgánů, a to ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k předloženému návrhu. Finanční prostředky budou čerpány z kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytovat jiné peněžité plnění ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, členům Pracovní skupiny protidrogové politiky Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje ani členy výborů, komisí nebo zvláštních orgánů, a to ve výši a za podmínek stanovených čl. 9 odst. 2 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 20. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz