Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 8/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 8/2007, které se konalo dne 20. 2. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2007
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 20. 2. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil; omluvil nepřítomnost M. Matějkové, M. Černé, pozdější příchod J. Vondráčka a konstatoval, že rada kraje je usnášeníschopná.
M. Houška předložil radě kraje návrh na zařazení bodu 52. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Velké Meziříčí do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2007
 2. Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
 3. Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
 4. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna ceny nabývané nemovitosti
 5. Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, k. ú. Hrotovice
 6. Ohlášení odstranění stavby
 7. Stavba chodníku v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
 8. Zveřejnění záměru darování pozemku v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
 9. Stavební záměr "Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch"
 10. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
 11. Veřejná zakázka na služby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba"
 12. Změna usnesení 1226/26/2006/RK a prodej pozemku v k.ú. a obci Třebíč
 13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 14. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" v důsledku změny projektu stavby
 15. Zrušení rozhodnutí 1785/37/2006/RK, vyřazení majetku
 16. Stavebně technický stav mostních objektů na silniční síti kraje Vysočina
 17. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Jihlava
 18. Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006
 19. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
 20. Příspěvek města Havlíčkův Brod Krajské knihovně Vysočiny - uzavření smlouvy
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na dodatečné volby do zastupitelstev obcí
 22. Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 506/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu v zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, opatření č. 4 Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty (níže jen „Zásady“)
 23. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina
 24. Veřejná zakázka - služby mobilního operátora
 25. EU projekty LORIS 2005 a LORIS 2007
 26. Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
 27. Veřejná zakázka - Osobní vozidla
 28. Vyřazení vozidel z majetku kraje
 29. FOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 007/128/05 a FV 011/128/05
 30. Předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
 31. Poskytování jiného peněžitého plnění členům Pracovní skupiny protidrogové politiky
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava
 33. Vyhlášení veřejné sbírky
 34. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
 35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava
 36. Severojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
 37. Návrh možných akcí na silniční síti kraje Vysočina splňujících zaměření operačního programu Územní přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR
 38. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
 39. Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiku Rady kraje Vysočina
 40. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 41. Souhlas kraje s použitím energetického zařízení k účelům vymezeným zákonem v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace
 42. Informace o Integrovaném operačním programu a o kriteriích stanovených MPSV v oblasti pilotního zahájení procesu transformace pobytových zařízení - návrh na využití prostředků z Integrovaného operačního programu
 43. Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 a Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 - vzdání se funkce ředitelů
 44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na podporu účastníků XII. ročníku Pražského modelu Spojených národů (PMUN) z kraje Vysočina
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2007 dle schválených pravidel rady kraje
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěž "Alternativní zdroje - energie budoucnosti"
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 49. Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ASEKOL s. r. o. - Smlouva o spolupráci na řešení projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina"
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Hasičskému sportovnímu klubu Pelhřimov
 52. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 53. Rozprava členů rady
Usnesení 0222/08/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 7/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje zařadit akci "Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - kanalizační a vodovodní přípojka" do přílohy M1. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0223/08/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zařadit novou akci "Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - kanalizační a vodovodní přípojka" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu akce "Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - kanalizační a vodovodní přípojka" (kapitola Nemovitý majetek, položka Technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3121 Gymnázia, kapitálové výdaje) o částku 246 tis. Kč a snížení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje (kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n.) o tuto částku;
souhlasí
s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Gymnázium O.B. a SOŠ Telč - kanalizační a vodovodní přípojka" dodavateli Kolping ABS spol. s r.o., se sídlem Brno, Lesná, Haškova 153/17, PSČ 638 00, IČ 47910305 za cenu 245 140 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-02.doc

03. Návrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, navrhl radě kraje zařadit novou akci "Dětský domov Kamenice nad Lipou - Oprava oken" do přílohy M2. Závěrem diskuse rada kraje pověřila J. Bínu, vedoucího oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, vypracováním zprávy o perspektivě fungování, případně možnostech využití Dětského domova Kamenice nad Lipou a následně zasláním této zprávy členům rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0224/08/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zařadit novou akci "Dětský domov Kamenice nad Lipou - Oprava oken", do přílohy M2 rozpočtu, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích kapitoly Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích, § 3529 Ostatní ústavní péče (běžné výdaje) o částku 1 900 000 Kč na akci "Dětský domov Kamenice nad Lipou - Oprava oken" a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-03.doc

04. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna ceny nabývané nemovitosti
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje komentář k předloženému návrhu, týkající se nabytí pozemků do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0225/08/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení kupní ceny pozemku vykupovaného pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat" od vlastníka České republiky, správa nemovitostí ve vlastnictví státu Pozemkový fond ČR par. č. 693/26 o výměře 7 m2 v k. ú. Rudolec na 1200 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-04.doc

05. Prodej transformačních stanic - k. ú. Ocmanice, k. ú. Hrotovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému záměru prodeje transformačních stanic do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a. s. Na základě připomínek rada kraje doporučila předkladateli materiál doložit o znalecký posudek zajištěný prodávajícím a poté předložit radě kraje ke schválení doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o úplatném převodu transformačních stanic. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0226/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje 2 ks transformačních stanic typu BTS 400 KVA se stroji 100 KVA nacházejících se na pozemku par. č. 360 v k. ú. Ocmanice v areálu cestmistrovství v Náměšti nad Oslavou a na pozemku par. č. 668/6 v k. ú. Hrotovice v areálu cestmistrovství v Hrotovicích do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205, České Budějovice, IČ: 26078180.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-05.doc

06. Ohlášení odstranění stavby
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0227/08/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s odstraněním úseků silnic II/411 a III/4118 v souvislosti s realizací stavebních objektů "C 112 přeložka silnice II/411" a "C 113 přeložka silnice III/4118" v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice - obchvat", jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava;
rozhoduje
udělit plnou moc Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Jihlava k zastupování kraje Vysočina k podání ohlášení odstranění úseků silnic II/411 a III/4118.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-06.doc

07. Stavba chodníku v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko se stavbou chodníku v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0228/08/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. par. č. 1533/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěných částí pozemku par. č. par. č. 1533/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov do vlastnictví městyse Vilémov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které kraj Vysočina vysloví souhlas se stavbou a zaváže se převést bezúplatně stavbou zastavěnou část pozemku par. č. 1533/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. března 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-07.doc

08. Zveřejnění záměru darování pozemku v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemku v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0229/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1445/1 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-08.doc

09. Stavební záměr "Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje bližší komentář k předloženému stavebnímu záměru "Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0230/08/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr "Dětské centrum Jihlava - úprava klidových ploch" dle materiálu RK-08-2007-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-09.doc, RK-08-2007-09, př. 1

10. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, pořádal radu kraje o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0231/08/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-08-2007-10.
odpovědnost: ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, odbor majetkový
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-10.doc

11. Veřejná zakázka na služby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o veřejné zakázce na výše uvedené služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0232/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba";
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-11.doc

13. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0233/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-08-2007-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-13.doc, RK-08-2007-13, př. 1

14. Majetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" v důsledku změny projektu stavby
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, doplnil radě kraje informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0234/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků s vlastníky, v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-08-2007-14, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky s vlastníky, v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-08-2007-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-14.doc, RK-08-2007-14, př. 1, RK-08-2007-14, př. 2

15. Zrušení rozhodnutí 1785/37/2006/RK, vyřazení majetku
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zrušení usnesení 1785/37/2006/RK a rozhodnout vyřadit movitý majetek z účetní a majetkové evidence. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0235/08/2007/RK
Rada kraje
ruší
usnesení 1785/37/2006/RK;
souhlasí
s odstraněním a likvidací 3 ks podzemních nádrží NPDZ-10 umístěných v pozemku par. č. 3942/1 v k. ú. a obci Jihlava;
rozhoduje
vyřadit movitý majetek 3 ks podzemních nádrží NPDZ-10 umístěných v pozemku par. č. 3942/1 v k. ú. a obci Jihlava v účetní hodnotě 25 800 Kč z účetní a majetkové evidence.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-15.doc

16. Stavebně technický stav mostních objektů na silniční síti kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o nevyhovujícím stavebně technickém stavu mostních objektů na silniční síti kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0236/08/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o nevyhovujícím stavebně technickém stavu mostních objektů na silniční síti kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2007-16, př. 1;
ukládá
odboru majetkovému, odboru dopravy a silničního hospodářství a řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci ve vzájemné spolupráci a koordinaci postupně zajistit přípravu a návrhy na rekonstrukci mostních objektů.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-16.doc, RK-08-2007-16, př. 1

12. Změna usnesení 1226/26/2006/RK a prodej pozemku v k. ú. a obci Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, K. Látera, pracovník oddělení organizace školství, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k navrhované změně usnesení 1226/26/2006/RK a záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Třebíč. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Jednání se zúčastnil Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0237/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 1226/26/2006/RK takto: rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje koupit část pozemku st. par. č. 2691/1 v k. ú. a obci Třebíč k zajištění průchodu mezi areály Střední školy stavební Třebíč na ulici Kubišova a na ulici Hrotovická v šíři 4 m od společnosti PSJ holding, a.s. se sídlem Jihlava;
 • zveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 2390 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 17 239 m2 v k. ú. a obci Třebíč v rozsahu cca 160 m2 na úřední desce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-12.doc

17. Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavřít smlouvu o výpůjčce na pozemky v k. ú. a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0238/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce na pozemky par. č. 3777/2 - zastavěná plocha výměře 581 m2 a par. č. 3777/1 ost. plocha manipulační o výměře 578 m2 v k. ú. a obci Jihlava s církevní organizace Diecézní charita Brno, třída Kpt. Jaroše 9/1928, 602 00 Brno, IČ 44990260 na dobu určitou 10 let;
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny vyjmout předmětné pozemky ze správy Střední školy stavební Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-17.doc

52. Zveřejnění záměru darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout zveřejnit záměr darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0239/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování budovy č.p. 386 stojící na pozemku par. č. 678, pozemku par. č. 678 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 042 m2, pozemku par. č. 675/1 – ost. plocha, zeleň o výměře 911 m2, pozemku par. č. 679 – ost. plocha, zeleň o výměře 936 m2 a pozemku par. č. 680 - ost. plocha, zeleň o výměře  882 m2 , vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-52.doc

18. Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje seznam kulturních akcí nominovaných na Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006 “Zlatá jeřabina”. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0240/08/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam kulturních akcí nominovaných na Cenu kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006 "Zlatá jeřabina" dle materiálu RK-08-2007-18, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: červen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-18.doc, RK-08-2007-18, př. 2

19. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje ke schválení návrh na stanovení platu řediteli výše uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0241/08/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitelky Krajské knihovny Vysočiny s účinností od 1. 3. 2007 dle materiálu RK-08-2007-19, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-19.doc, RK-08-2007-19, př. 1

20. Příspěvek města Havlíčkův Brod Krajské knihovně Vysočiny - uzavření smlouvy
H. Kubíček, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložil radě kraje návrh rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na plnění funkcí základní knihovny Krajskou knihovnou Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0242/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nabytí peněz na kraj podle materiálu RK-08-2007-20, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-20.doc, RK-08-2007-20, př. 1

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na dodatečné volby do zastupitelstev obcí
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh na provedení rozpočtového opatření, týkající se poskytnutí dotace na dodatečné volby do zastupitelstev obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0243/08/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním dodatečných voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor sekretariátu ředitelky a krajského živnostenského úřadu
termín: březen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-21.doc

23. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, informoval radu kraje o předloženém záměru zpracování koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina. Jednání se zúčastnil M. Janoušek, pracovník oddělení integrované koncepce odboru životního prostředí. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem dohodli, že odbor životního prostředí po zpracování návrhu zadání opětovně předloží materiál na jednání rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0244/08/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr zpracování koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-23.doc

22. Doplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 506/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu v zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, opatření č. 4 Podpora propagace a reklamy na zemědělské produkty (níže jen „Zásady“)
Na jednání se dostavil J. Vondráček. P. Bureš, vedoucí odboru lesního, vodního hospodářství a zemědělství, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Jednání se zúčastnil M. Brom, pracovník oddělení zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0245/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědět na dopis Evropské komise ze dne 9. 1. 2007 AGR 000283 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 506/2006 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití", dle materiálu RK-08-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-22.doc, RK-08-2007-22, př. 1, RK-08-2007-22, př. 2, RK-08-2007-22, př. 3, RK-08-2007-22, př. 4

24. Veřejná zakázka - služby mobilního operátora
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s výsledkem zakázky kraje, na jehož základě rozhodl J. Hulák přidělit veřejnou zakázku vybranému uchazeči. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0246/08/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí radního kraje přidělit veřejnou zakázku na služby mobilního operátora firmě Telefónica O2 Czech Republic a. s.
odpovědnost: OI, OSŘKŽÚ
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-24.doc

25. EU projekty LORIS 2005 a LORIS 2007
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, podrobněji informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0247/08/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přijetí dotace z Evropské komise ve výši 736.006,92 Kč a 810.032,32 Kč na účet kraje;
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-08-2007-25, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-25.doc, RK-08-2007-25, př. 1

26. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku. Jednání se zúčastnila I. Šmídová, vedoucí organizačního oddělení odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0248/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku podle materiálu RK-08-2007-26, př. 1.
odpovědnost: OSŘKŽÚ
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-26.doc, RK-08-2007-26, př. 1

27. Veřejná zakázka - Osobní vozidla
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, seznámila radu kraje s výsledkem zakázky kraje, na jehož základě rozhodl M. Vystrčil přidělit veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Jednání se zúčastnila I. Šmídová, vedoucí organizačního oddělení odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0249/08/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí hejtmana kraje přidělit veřejnou zakázku na dodání 4 osobních vozidel firmě Máca s.r.o., Znojemská 4461/86a Jihlava.
odpovědnost: OSŘKŽÚ
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-27.doc

28. Vyřazení vozidel z majetku kraje
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, předložila radě kraje návrh na vyřazení vozidel z majetku kraje. Jednání se zúčastnila I. Šmídová, vedoucí organizačního oddělení odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0250/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit majetek - osobní vozidla Škoda Fabia reg. zn. JII-99-00, 1J0-1347, JIJ-01-36, JIJ-02-10 v pořizovací ceně 1 249 520,- Kč,
 • darovat osobní vozidla dle materiálu RK-08-2007-28, př. 1, RK-08-2007-28, př. 2, RK-08-2007-28, př. 3,
 • prodat osobní vozidlo Škoda Fabia reg. zn. JIJ-02-10 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku.
odpovědnost: OSŘ
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-28.doc, RK-08-2007-28, př. 1, RK-08-2007-28, př. 2, RK-08-2007-28, př. 3

29. FOND VYSOČINY - nedodržení termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu FV 007/128/05 a FV 011/128/05
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnili I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, L. Hrůza, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Na základě vznesených připomínek rada kraje doporučila předkladateli materiál odložit k dopracování a znovu jej předložit k projednání rady kraje. Předkladatel doporučení rady kraje akceptoval a materiál byl stažen z projednávání.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-29.doc, RK-08-2007-29, př. 1, RK-08-2007-29, př. 2

30. Předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP - 4. výzva
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, I. Mahelová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, informovali radu kraje o projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Jednání se zúčastnil L. Hrůza, pracovník oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0251/08/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Žádost o projekt "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" předkládaný do GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP dle materiálu RK-08-2007-30, př. 1 a přílohy Žádosti dle materiálu RK-08-2007-30, př. 2, RK-08-2007-30, př. 3;
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina k předložení projektu "Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina" předkládaný do GS Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.1.2 SROP.
odpovědnost: ORR
termín: 23. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-30.doc, RK-08-2007-30, př. 3

31. Poskytování jiného peněžitého plnění členům Pracovní skupiny protidrogové politiky
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Jednání se zúčastnili V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli odložit materiál k dopracování a předložit jej na příštím zasedání rady kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-31.doc

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k žádosti o dotaci Oblastnímu spolu Českého červeného kříže Jihlava. Jednání se zúčastnili V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0252/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava, Havlíčkova 44/4481, 586 01 Jihlava, IČ 00426342 ve výši 17 390 Kč na cvičení HORIZONT 2006 a na podporu další činnosti v IZS dle materiálu RK-08-2007-32, př. 2,
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5529 - Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému, položka 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením o částku 17 390 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 17 390 Kč za účelem poskytnutí dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava, IČ 00426342, na cvičení HORIZONT 2006 dle materiálu RK-08-2007-32.
odpovědnost: sekretariát hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-32.doc, RK-08-2007-32, př. 1, RK-08-2007-32, př. 2

33. Vyhlášení veřejné sbírky
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, požádal radu kraje o souhlasné stanovisko k vyhlášení veřejné sbírky. Jednání se zúčastnili V. Obdržálková, právník odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0253/08/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyhlášením veřejné sbírky ve prospěch Denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledči nad Sázavou Petrklíč v Ledči nad Sázavou, které je zřizováno Oblastní charitou Havlíčkův Brod.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-33.doc, RK-08-2007-33, př. 1

34. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedených veřejných zakázek. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Jednání se zúčastnil R. Handa, pracovník oddělení správy komunikací. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0254/08/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Jana Nekulu a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Františka Bradáče a zástupce politického klubu KSČM a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/403 hr. okresu Třebíč - Stonařov", která se uskuteční dne 1. 3. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 23. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-34.doc, RK-08-2007-34, př. 1

35. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh na vyřazení majetku. Jednání se zúčastnil R. Handa, pracovník oddělení správy komunikací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0255/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyřadit a prodat přebytečný a neupotřebitelný hmotný majetek dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, za cenu v místě a čase obvyklou a zlikvidovat přebytečný a neupotřebitelný majetek dle materiálu RK-08-2007-35.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-35.doc

36. Severojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel J. Vondráček. Jednání se zúčastnil R. Handa, pracovník oddělení správy komunikací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0256/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu schváleného Řídícím výborem Programu Iniciativy Společenství Interreg III A Česká republika - Rakousko 2004 - 2006 dle materiálu RK-08-2007-36, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Jihočeského kraje na kofinancování projektu schváleného Řídícím výborem Programu Iniciativy Společenství Interreg III A Česká republika - Rakousko 2004 - 2006 dle materiálu
RK-08-2007-36, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: prosinec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-36.doc, RK-08-2007-36, př. 1

37. Návrh možných akcí na silniční síti kraje Vysočina splňujících zaměření operačního programu Územní přeshraniční spolupráce Rakousko - ČR
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s návrhem akcí na silniční síti kraje Vysočina splňujících výše uvedené zaměření. Jednání se zúčastnil R. Handa, pracovník oddělení správy komunikací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0257/08/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
akce uvedené v příloze materiálu RK-08-2007-37, př. 1 za účelem jejich postoupení zástupcům rakouské strany z důvodu možnosti posouzení akcí severojižního propojení v Dolním Rakousku;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina pokračovat v jednání s Dolním Rakouskem, Jihočeským a Jihomoravským krajem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-37.doc, RK-08-2007-37, př. 1

38. Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina"
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0258/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 198 901,55 Kč (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) na zvláštní účet Opatření 2.1. OPRLZ za účelem financování projektu "Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina".
odpovědnost: odbor zdravotnictví a sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-38.doc

39. Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiku Rady kraje Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s plánem činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky pro rok 2007. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0259/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky pro rok 2007 dle materiálu RK-08-2007-39, př. 1.
odpovědnost: Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-39.doc, RK-08-2007-39, př. 1

40. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0260/08/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Pavla Hájka a zástupce politického klubu KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele, a Mgr Petra Kesla a Ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby: "Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu Nemocnice Pelhřimov - hlavní lůžková budova" pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Slovanského bratrství 710, 398 38 Pelhřimov.
odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
termín: 14. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-40.doc

41. Souhlas kraje s použitím energetického zařízení k účelům vymezeným zákonem v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o souhlasné stanovisko k použití energetického zařízení k účelům vymezeným zákonem v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0261/08/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
jménem kraje Vysočina jako vlastníka energetického zařízení (2 ks kogeneračních jednotek výrobní číslo 99173 a 99174, typ R-MT 140-SP, rok výroby 2000) ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) s jeho použitím v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov, IČ 00511951, k účelům vymezeným energetickým zákonem (výroba elektřiny) na dobu, na kterou má být licence udělena podle § 4 odst. 1 energetického zákona.
odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 6. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-41.doc

42. Informace o Integrovaném operačním programu a o kriteriích stanovených MPSV v oblasti pilotního zahájení procesu transformace pobytových zařízení - návrh na využití prostředků z Integrovaného operačního programu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0262/08/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • doporučení sociální péče - Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace pro realizaci transformace a pro účely čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu při propojení s dílčími opatřeními v ostatních zařízeních;
 • se zasláním dopisu s výše uvedeným stanoviskem kraje k výběru pobytových zařízení sociálních služeb pro realizaci transformace na základě čerpání z prostředků Integrovaného operačního programu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 28. 2. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-42.doc, RK-08-2007-42, př. 1, RK-08-2007-42, př. 2, RK-08-2007-42, př. 3, RK-08-2007-42, př. 4, RK-08-2007-42, př. 5

43. Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 a Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 - vzdání se funkce ředitelů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o vzdání se funkce ředitelů výše uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0263/08/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 pana Františka Hofmana ke dni 30. 6. 2007 dle materiálu RK-08-2007-43, př. 1 a vzdání se funkce ředitelky Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 157 paní Pavly Dudkové ke dni 31. 7. 2007 dle materiálu RK-08-2007-43, př. 2;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkursního řízení na funkci ředitelů Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 a Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 157.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: únor - červen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-43.doc, RK-08-2007-43, př. 1, RK-08-2007-43, př. 2

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro Střední školu stavební Jihlava
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0264/08/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ve výši 158 088 Kč určenou pro Střední školu stavební Jihlava na projekt Metodika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na střední škole;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz Střední škole stavební Jihlava o částku 158 088 Kč dle materiálu RK-08-2007-44;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-44.doc

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na podporu účastníků XII. ročníku Pražského modelu Spojených národů (PMUN) z kraje Vysočina
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0265/08/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
povýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, o částku 20.000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20.000,- Kč Asociaci pro mezinárodní otázky, Žitná 27, 110 00 Praha 1 na podporu účastníků XII. Ročníku Pražského modelu Spojených národů z kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-45.doc, RK-08-2007-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2007 dle schválených pravidel rady kraje
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0266/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci na realizaci krajských a celostátních kol soutěží (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) v celkové výši 225 050 Kč dle materiálu RK-08-2007-46, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, spočívající ve snížení položky 5901 o celkovou částku 225 050 Kč při současném zvýšení rozpočtu položky 5331 (dotace pro organizace zřizované krajem) o částku 175 050 Kč a položky 5222 (dotace pro občanská sdružení) částku 50 000 Kč na realizaci krajských a celostátních kol soutěží dle materiálu RK-08-2007-46, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u organizací zřizovaných krajem v celkové výši 175 050 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-08-2007-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-46.doc, RK-08-2007-46, př. 1, RK-08-2007-46, př. 2, RK-08-2007-46, př. 3, RK-08-2007-46, př. 4, RK-08-2007-46, př. 5, RK-08-2007-46, př. 6, RK-08-2007-46, př. 7, RK-08-2007-46, př. 8, RK-08-2007-46, př. 9, RK-08-2007-46, př. 10, RK-08-2007-46, př. 11, RK-08-2007-46, př. 12, RK-08-2007-46, př. 13, RK-08-2007-46, př. 14, RK-08-2007-46, př. 15

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na soutěž "Alternativní zdroje - energie budoucnosti"
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0267/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Střední škole technické Jihlava, Polenská 2, 586 01 Jihlava, IČ 13695461 ve výši 15 000,- Kč na podporu krajského kola soutěže Alternativní zdroje - energie budoucnosti;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 15 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku 15 000,- Kč určenou pro Střední školu technickou Jihlava na podporu krajského kola soutěže Alternativní zdroje - energie budoucnosti;
 • změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Střední školy technické Jihlava, Polenská 2, 586 01 Jihlava ve výši 15 000,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 15. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-47.doc, RK-08-2007-47, př. 1

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0268/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím ve výši 55 330,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 2 materiálu RK-08-2007-48, př. 14upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci městu Třebíč pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU UL. KPT. JAROŠE 824/1 V TŘEBÍČI, IČ 60418583 na účast na Mistrovství České republiky v šachu mládeže do 16ti let 2006 ve výši 2 671,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-48.doc, RK-08-2007-48, př. 1, RK-08-2007-48, př. 2, RK-08-2007-48, př. 3, RK-08-2007-48, př. 4, RK-08-2007-48, př. 5, RK-08-2007-48, př. 6, RK-08-2007-48, př. 7, RK-08-2007-48, př. 8, RK-08-2007-48, př. 9, RK-08-2007-48, př. 10, RK-08-2007-48, př. 11, RK-08-2007-48, př. 12, RK-08-2007-48, př. 13, RK-08-2007-48, př. 14

49. Financování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
M. Vystrčil požádal radu kraje o odložení uvedeného materiálu z důvodu nejasností platnosti termínu návštěvy Evropského parlamentu. Rada kraje požadavek plně akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-49.doc, RK-08-2007-49, př. 1, RK-08-2007-49, př. 3

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ASEKOL s. r. o. - Smlouva o spolupráci na řešení projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina"
P. Hájek seznámil radu kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0269/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci na řešení projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina" se společností ASEKOL s. r. o., U Pejřárny 97, Praha 142 00, IČ: 27373231 dle materiálu RK-08-2007-50, př. 1upr1;
schvaluje
navýšení rozpočtu kraje Vysočina kapitoly Životní prostředí, zvýšit příjmovou část rozpočtu kraje §3727 Prevence vzniku odpadů, položka 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků ve výši 300 tis. Kč a současně zvýšit výdajovou část rozpočtu kraje §3727 Prevence vzniku odpadů, položka 5169 Nákup ostatních služeb ve stejné výši 300 tis. Kč od společnosti ASEKOL s.r.o. z důvodu plnění dílčích cílů vyplývajících ze smlouvy o spolupráci na řešení projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina" dle materiálu RK-08-2007-50, př. 1upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí, snížit §3792 Ekologická výchova a osvěta, položka 5169 Nákup ostatních služeb o částku 30 tis. Kč a zvýšit a zvýšit §3727 Prevence vzniku odpadů, položka 5169 Nákup ostatních služeb ve stejné částce 30 tis. Kč na zajištění spolufinancování projektu "Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina".
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 28. února 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-50.doc, RK-08-2007-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Hasičskému sportovnímu klubu Pelhřimov
P. Hájek předložil radě kraje návrh na poskytnutí dotace Hasičskému sportovnímu klubu Pelhřimov. V průběhu jednání odešel J. Hulák. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0270/08/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Hasičskému sportovnímu klubu Pelhřimov, Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov, IČ: 708 02 254, na krytí nákladů souvisejících s účastí na Světových policejních a hasičských hrách 2007;
schvaluje
provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 tis. Kč a povýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 20 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s účastí na Světových policejních a hasičských hrách 2007 dle materiálu RK-08-2007-51, př. 1 a RK-08-2007-51, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-08-2007-51.doc, RK-08-2007-51, př. 1, RK-08-2007-51, př. 2

53. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 8/2007 dne 20. 2. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 22. 2. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz