Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-14

RK-08-2007-14.doc  RK-08-2007-14pr1.doc  RK-08-2007-14pr2.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-08-2007-14
NázevMajetkoprávní příprava stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" v důsledku změny projektu stavby
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV letošním roce bude kraj Vysočina investorem stavby "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba". Jedná se o jednu ze staveb, které by měly být spolufinancovány z prostředků ROP. Rada kraje usnesením 217/09/2003/RK schválila uzavření nájemních smluv na pozemky tvořící dočasný zábor výše uvedené stavby. Zastupitelstvo kraje následně usnesením 056/02/2003/ZK ve znění usnesení 0547/09/2005 rozhodlo o uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky tvořící trvalý zábor výše uvedené stavby. Dočasný i trvalý zábor pozemků v záborovém elaborátu vycházel z projektové dokumentace zpracované firmou Dopravoprojekt a.s. Projekt vychází z dokumentace stavby pro územní rozhodnutí zajišťované městem Třebíč v roce 2002. Během řízení o umístění 2. stavby však vyvstal požadavek na odstranění nepřehledného úseku nacházejícího se na horizontu silnice na konci 2. stavby směrem na Velké Meziříčí ze strany Policie ČR a zástupců správních orgánů městských úřadů Třebíč a Velké Meziříčí. Na technické řešení nebezpečného úseku byla zpracována projektová dokumentace, ze které vyplývá, že navrhovaným řešením dojde k prodloužení původně navrhované trasy obchvatu o 160 m a v části navrhované trasy bude trvalý zábor pozemků rozšířen. Z výše uvedeného vyplývá, že dle nově zpracovaného záborového elaborátu budou budoucí stavbou dotčeny další pozemky, na které je třeba s jejich současnými vlastníky uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách resp. smlouvy nájemní.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje 2. stavbu obchvatu realizovat podle přepracované projektové dokumentace.
Aby bylo možné pokračovat v majetkoprávní přípravě stavby silnice "II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba" navrhuje OM rozhodnout uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků od vlastníků a v rozsahu dle materiálu RK-08-2007-14, př. 1 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky a na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-08-2007-14, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků s vlastníky, v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-08-2007-14, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky s vlastníky, v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-08-2007-14, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz