Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-16

RK-08-2007-16.doc  RK-08-2007-16pr1.xls
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-08-2007-16
NázevStavebně technický stav mostních objektů na silniční síti kraje Vysočina
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje. Součástí silnic jsou i stavební objekty, mezi nimi lze považovat za nejdůležitější a provozně nejnáročnější mostní objekty. Stavebně technický stav mostních objektů je v řadě případů (jako ostatně i stav vlastních komunikací) špatný.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace jako správce silničního majetku kraje Vysočina eviduje stav mostních objektů. Na mostních objektech se pravidelně provádějí prohlídky dle ČSN 63 62 21.
Na jednání Dopravní komise Rady kraje Vysočina dne 15. 12. 2006 byl předložen materiál dokumentující rozsah mostních objektů u nichž je potřebné na základě prohlídek zajistit rekonstrukci.
Návrh řešení OM předkládá radě kraje informaci o nevyhovujícím stavebně technickém stavu mostních objektů na silniční síti kraje Vysočina. OM průběžně navrhuje a zajišťuje investiční akce na silniční síti kraje Vysočina včetně stavebních objektů na této síti. V letošním roce jsou v rozpočtu kraje zařazeny k zahájení 4 akce rekonstrukce mostních objektů (Naloučany, Cetoraz, Štěpánov nad Svratkou a Helenín), v roce 2006 byly realizovány také 4 akce (Koberovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Urbanov a Dalešice - s dokončením počátkem roku 2007). Dle možností finančních, organizačních a technických je potřebné postupně zajistit rekonstrukci dalších mostních objektů uvedených v materiálu RK-08-2007-16, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o nevyhovujícím stavebně technickém stavu mostních objektů na silniční síti kraje Vysočina a uložit odborům krajskému úřadu a řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci zajistit přípravu a návrhy na rekonstrukci mostních objektů.
StanoviskaDopravní komise Rady kraje Vysočina usnesením 042/08/2006/DK vzala na vědomí záměry rekonstrukcí mostů na plánovací období 2007 - 20013 a doporučila předložit je na zasedání Rady kraje Vysočina.
ODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o nevyhovujícím stavebně technickém stavu mostních objektů na silniční síti kraje Vysočina dle materiálu RK-08-2007-16, př. 1;

ukládá
odboru majetkovému, odboru dopravy a silničního hospodářství a řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci ve vzájemné spolupráci a koordinaci postupně zajistit přípravu a návrhy na rekonstrukci mostních objektů.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz