Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-10

RK-08-2007-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-08-2007-10
NázevSmlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Příspěvkové organizace kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 "Zásad" oprávněny se souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy na pronájem majetku, který jim byl svěřen do správy nebo si najímat majetek od jiných subjektů k plnění svého hlavního poslání, na dobu delší než 1 rok. Dle metodického pokynu návrhy s takovými majetkoprávními úkony v případě nemovitého majetku předkládá radě kraje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná krajem Vysočina:
Česká zemědělská akademie v Humpolci
- pronájem části budovy na ul. Jihlavská č.p. 895 v Havlíčkově Brodě, nájemce město Havlíčkův Brod, za účelem umístnění a provozu retranslačního zařízení pro městský kamerový systém města Havlíčkův Brod. Nájemní smlouva navržena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné navrženo ve výši 20 000 Kč/rok.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a dle čl. 3, bodu 2 "Zásad", je radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Navrhuje se udělit souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-08-2007-10.
StanoviskaOdbor školství mládeže a sportu nemá námitek k uzavření nájemní smlouvy dle materiálu RK-08-2007-10.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-08-2007-10.
Odpovědnost ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, odbor majetkový
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz