Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-22

RK-08-2007-22.doc  RK-08-2007-22pr1.doc  RK-08-2007-22pr2.doc  RK-08-2007-22pr3.tif  RK-08-2007-22pr4.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-08-2007-22
NázevDoplňující informace pro útvary Evropské komise k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 506/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu v zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje
Zpracoval M. Brom, O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuOdbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství připravil ucelený program na podporu zemědělství v kraji Vysočina v podobě Zásad, které byly předloženy a schváleny na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 20. 6. 2006 usnesením č. 296/04/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" dle materiálu ZK-04-2006-45, př. 1).
Po zpracování všech materiálů nezbytných k notifikační proceduře bylo poté
dne 19. 7. 2006 prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR zasláno Evropské komisi oznámení o nové podpoře kraje Vysočina, která je zaevidovala dne 26. 7. 2006
pod č. N 506/2006. Dopisem (viz příloha RK-08-2007-22, př. 2) ze dne 27. 9. 2006
AGR 025495 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. 506/2006 byly následně Evropskou komisí vzneseny požadavky, aby kraj Vysočina zaslal k této problematice doplňující informace. Evropská komise v tomto případě zastává názor, že navrhovaný dotační titul
je v rozporu s článkem 28 Smlouvy o založení EU a je tedy neslučitelný se společným trhem ve smyslu článku 87, odst. 3 Smlouvy o založení ES.
S ohledem na výše uvedené posouzení Evropské komise odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství zpracoval a zaslal dne 3. 11. 2006 písemnou odpověď kraje Vysočina (usnesení 1554/32/2006/RK ze dne 31. 10. 2006, "Rada kraje rozhoduje odpovědět na dopis Evropské komise ze dne 27. 9. 2006 AGR 025495 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 506/2006 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období
2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití", dle materiálu
RK-32-2006-21, př. 1upr1), viz také RK-08-2007-22, př. 3, v které přibližuje a vysvětluje Evropské komisi svůj postoj spolu se skutečnostmi, které ho vedou k obhajobě navrhovaného znění dotačního titulu.
Po prošetření doplňujících informací odpověděla Evropská komise dopisem ze dne
9. 1. 2007 AGR 000283 (viz RK-08-2007-22, př. 4). Rozhodla, že pro řádné vyhodnocení programu podpory potřebuje další údaje. Doporučila úpravy stávajícího znění programu,
ve smyslu omezení organizace reklamních kampaní na čistě všeobecnou formu bez ohledu na regionální nebo národní původ propagovaných produktů.
V případě, že nebude poskytnuto vhodné (odpovídající) vysvětlení a nebudou provedeny nutné úpravy programu podpory, Evropská komise vyzve kraj Vysočina ke stažení oznámení u tohoto dotačního titulu.
Evropská komise současně upozornila kraj Vysočina, že v souvislosti s novým programovacím obdobím Evropské unie 2007-2013 použije Evropská komise na nové státní podpory v oblasti zemědělství a lesnictví "Pokyny společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007-2013" (2006/C 319/01) s účinností od 1. 1. 2007, přičemž stávající režimy podpory musí být uvedeny do souladu s těmito pokyny nejpozději do 31. 12. 2007.
Návrh řešení S ohledem na výše uvedené upozornění Evropské komise zpracoval odbor lesního
a vodního hospodářství a zemědělství návrh znění písemné odpovědi kraje Vysočina
na dopis Evropské komise ze dne 9. 1. 2007 AGR 000283 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. 506/2006, dle materiálu RK-08-2007-22, př. 1. Tam kde to bylo nutné, učinil nezbytné změny, přičemž detailně popisuje a vysvětluje Evropské komisi jeho postoj k této problematice.
Až bude návrh změn kompletní, tj. oznamovací procedura bude ukončena a bude známo stanovisko Evropské komise k materiálu jako celku, budou formou Dodatku č. 1 předloženy Zastupitelstvu kraje Vysočina ke schválení Zásady se všemi zapracovanými změnami.
Vyplácení finančních prostředků dle těchto Zásad bude možné až po ukončení notifikační procedury Evropskou komisí.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje - připomínky byly do předkládaného materiálu zapracovány.

Materiál byl konzultován s radním pro oblast zemědělství a vodního hospodářství
Ivo Rohovským a dotčenými odbory krajského úřadu. Jejich připomínky byly zapracovány
do předkládaného materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
odpovědět na dopis Evropské komise ze dne 9. 1. 2007 AGR 000283 k nové veřejné podpoře kraje Vysočina č. N 506/2006 "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití", dle materiálu
RK-08-2007-22, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz