Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-25

RK-08-2007-25.doc  RK-08-2007-25pr1.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-08-2007-25
NázevEU projekty LORIS 2005 a LORIS 2007
Zpracoval M. Rojková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuV roce 2003 až 2005 odbor informatiky úspěšně zrealizoval z prostředků programu Town Twinning (EU - DG Culture and Education) a sponzorů mezinárodní část konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové - LORIS/V4DIS (LORIS = Local and Regional Information Society). Tato konference je zaměřena na problematiku rozvoje informační společnosti v regionech EU a visegrádských zemích.
LORIS 2005 - na základě smlouvy s Evropskou komisí č. 2005-01-0019, podepsanou Františkem Dohnalem dne 30.3.2005, byla kraji Vysočina schválena podpora ve výši 50.000 EUR (47,25% z celkového rozpočtu projektu). Z důvodu nejasné metodiky došlo i přes několik zdlouhavých jednání ke zdržení závěrečné platby více než o rok. Následně z důvodu převodu agendy z DG Culture and Education na Výkonnou agenturu (EACEA) došlo ke ztrátě veškerých podkladů na straně EU, čímž se jednání opět protáhla. Zaslali jsme Agentuře veškeré podklady ještě jednou a znovu absolvovali náročnou korespondenci, jejímž výsledkem bylo seškrtání nákladů na projekt o podíl společnosti Triada. Na straně EK evidentně nebyla vůle vyjít nám vstříc a jelikož pro ně nebylo dostatečným důkazem uznatelnosti nákladů jejich podchycení ve smlouvě mezi krajem a Triadou (včetně dokumentů dokazujících schválení faktur krajem a jejich prokazatelné uhrazení doložené bankovními výpisy), zkonstatovali jsme, že již déle nebudeme trvat na vyřešení sporu ve smyslu poskytnutí celé požadované částky a přijmeme částku 27.954,.94 €, kterou navrhla Agentura (tzn. původní výši dotace pokrácená o faktury Triady). Tato částka byla dne 2.1.2007 poukázána na účet kraje Vysočina, celková částka přijatá krajem Vysočina tak v korunách činí 763.006,92 Kč.
LORIS 2007 - na základě smlouvy s Evropskou komisí č. 2006-02-0287, podepsanou Jaroslavem Hulákem dne 12.10.2006, byla kraji Vysočina schválena podpora ve výši 58.981 € (59,69% z celkového rozpočtu projektu). Článek 1.4 Smlouvy stanovuje podmínky "předfinancování", čili zálohové platby, která činí 50% schválené podpory (tzn. 29.490,50 €). Tato částka byla dne 20.12.2006 poukázána na účet kraje Vysočina, celková částka přijatá krajem Vysočina tak v korunách činí 810.032,32 Kč.
Technickou stránku pořadatelství konference v roce 2007 by opět na základě přiložené smlouvy realizovalo sdružení Český zavináč ve spolupráci se společností Triada spol. s r.o. Celkové náklady na konferenci jsou dle smlouvy vyčísleny na maximálních 98.814 € (3 mil. Kč). Kraj uhradí z prostředků grantu 59,69% - zbylá částka bude uhrazena dle podmínek stanovených touto smlouvou, tzn. společnost TRIADA se bude podílet na pořádání konference finančními prostředky do celkové výše Kč 910.000,- Kč, Český zavináč se bude podílet na pořádání konference finančními prostředky do celkové výše Kč 300.000,- Kč.
Návrh řešení Předkládáme radě kraje na vědomí informace o stavu přijatých dotací.
Dále navrhujeme schválit přiloženou smlouvu mezi krajem Vysočina a sdružením Český zavináč a společností Triada spol. s r.o..
StanoviskaOdbor sekretariátu ředitelky nemá k návrhu smlouvy připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
přijetí dotace z Evropské komise ve výši 736.006,92 Kč a 810.032,32 Kč na účet kraje;
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-08-2007-25, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz